Nadeelcompensatie

Lijdt u financiële of economische schade door rechtmatige werkzaamheden, besluiten of andere handelingen van de gemeente? Kijk dan hier onder welke voorwaarden u als particulier of ondernemer daarvoor compensatie krijgt.

Is de schade ontstaan vóór 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt ná 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure.

Voorwaarden

 • Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade;
 • De schade behoort niet tot het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. U hebt onevenredige schade door een rechtmatig genomen besluit of handeling van de gemeente;
 • U hebt al het redelijke gedaan om nadeel te voorkomen of te beperken;
 • U vraagt de compensatie aan binnen vijf jaar nadat u met de schade bekend bent geworden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden;
 • U moet alle gevraagde stukken en een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier opsturen;
 • Er is geen andere regeling op grond waarvan u een schadevergoeding kunt krijgen.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van de aanvraag € 500,-. Bij een positief besluit krijgt u dit bedrag terug, bij een negatief besluit niet.

Aanpak

U heeft nodig:

 • Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak of huurovereenkomst of pachtovereenkomst of eventueel contract economische overdracht;
 • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvraag ondersteunen;
 • Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden.

Aanvragen

U vraagt nadeelcompensatie aan met het digitale aanvraagformulier.

Aanvraag nadeelcompensatie

Ontvangstbevestiging

U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin wordt de procedure verder uitgelegd.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen. Deze termijn kan verlengd worden tot 1 jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor welke schadeposten?

De volgende schadeposten kunnen voor nadeelcompensatie in aanmerking komen:

 • Waardevermindering van uw onroerende zaak;
 • Lagere winst of inkomen door minder omzet;
 • Lagere huurinkomsten;
 • Kosten voor het beperken of voorkomen van schade.

Alleen wanneer u een vergoeding krijgt, kunt u ook de volgende kosten terugkrijgen:

 • Noodzakelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van deskundigen (bijvoorbeeld voor juridische bijstand);
 • Wettelijke rente;
 • De kosten voor het behandelen van de aanvraag (€ 500,00).
Verschil met schadevergoeding

Bij schade veroorzaakt door de gemeente kunt u twee soorten vergoeding krijgen: nadeelcompensatie en schadevergoeding. Dit is het verschil:

Nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen
Als de gemeente volgens het boekje een besluit neemt of uitvoert, dan kunt u als omwonende of ondernemer toch financiële schade ondervinden. Bijvoorbeeld als de wegwerkzaamheden zo lang duren dat uw winkel tijdenlang minder klanten trekt. Of als de gemeente een vergunning afgeeft waardoor u nadeel ondervindt.

Schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen
Schadevergoeding kunt u aanvragen als de gemeente schade aan uw bezittingen heeft veroorzaakt: er is iets stuk. Dan heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld.