Privacyverklaring

De gemeente Elburg verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens.

Regels

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente Elburg uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving zoals de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), de Telecommunicatiewet (Tw) en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb).

Wat is een persoonsgegeven?

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven informatie is over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente voert wettelijke en publiekrechtelijke taken uit waarvoor uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt zoals financiële of medische gegevens.  Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de taken van een gemeente.
Om als gemeente u goed van dienst te kunnen zijn, gebruikt de gemeente in veel gevallen ook uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e - mailadres.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens. De soorten persoonsgegevens zijn in twee verschillende categorieën in te delen: gewone en bijzondere persoonsgegevens. Hieronder een aantal voorbeelden per categorie. Op onderstaande pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) “Wat zijn persoonsgegevens” vindt u meer informatie over persoonsgegevens. De gemeente legt alleen persoonsgegevens vast die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit persoonsgegevens .

Voorbeelden van gewone persoonsgegevens

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens

  • Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie
  • Nationaliteit of etnische afkomst
  • Politieke voorkeur
  • Gezondheid

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gemeente Elburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wettelijke bewaartermijnen na te leven.

Kan ik mijn persoonsgegevens (of die van mijn kinderen) inzien en/of aanpassen?

U heeft op grond van de AVG  het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit is ook van toepassing op de persoonsgegevens van uw kinderen als deze jonger zijn dan 16 jaar en u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft uw kind zelf recht op inzage. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de balie op het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken en u te legitimeren. De gemeente verwerkt normaal gesproken alleen persoonsgegevens vanuit een wettelijke grondslag of verplichting. Hierdoor is het mogelijk dat verzoeken tot correctie/verwijdering niet altijd toegewezen  kunnen worden.
Maak voor het inzien, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens een afspraak bij de gemeente.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met anderen?

De gemeente Elburg verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of als er een verwerkersovereenkomst is gesloten met de bewuste organisatie. Zo zorgen wij er voor dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is van uw persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd tegen mogelijk misbruik?

Goede informatiebeveiliging is binnen elke Nederlandse gemeente een noodzaak. De gegevens van inwoners, bedrijven en ketenpartners dienen veilig en vertrouwelijk te zijn opgeslagen. De systemen moeten voldoen aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging en ook de medewerkers van gemeenten dienen op de hoogte te zijn van, en te handelen naar de gestelde richtlijnen. Informatiebeveiliging is een ruim begrip en kan op vele manieren worden geïnterpreteerd. Voor de Nederlandse gemeenten is daarom de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) opgesteld.
Deze baseline heeft tot doel om gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatiebeveiliging en dient als hulpmiddel om aan alle eisen op gebied van informatiebeveiliging te voldoen waardoor de gemeente aantoonbaar een betrouwbare partner is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy, kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl). U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg via (0525) 688 688 of per e-mail: fg@elburg.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Elburg te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Elburg gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen (lezen) zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.