Een bekeuring ontvangen

De gemeente controleert op naleving van verschillende wetten en regels. Hiervoor heeft de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dit zijn speciaal aangestelde ambtenaren die de bevoegdheid hebben om een bekeuring uit te schrijven. De meeste bekeuringen die worden uitgeschreven door de gemeente vallen onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld het fout parkeren). Daarnaast kunnen er ook bekeuringen worden uitgedeeld uitgeschreven voor overtredingen van milieuregelgeving (bijvoorbeeld een bedrijf dat zich niet aan de voorschriften houdt) of overtredingen op het gebied van Flora en fauna.

Er zijn verschillende soorten bekeuringen die worden uitgedeeld hieronder vindt u de meest voorkomende en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Aankondiging van beschikking

Voor een minder zware verkeersovertreding die met uw auto of motor is begaan, krijgt u een zogenaamde 'wet Mulder-boete'. U ontvangt een acceptgiro thuis met daarop een vervaldatum. Vóór deze datum (meestal acht weken na ontvangst van de boete) moet u betaald hebben. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekenen op een verhoging van 25 procent en na aanmaning van 50 procent. Bovendien riskeert u allerlei dwangmaatregelen, zoals inname rijbewijs.

Wat is een strafbeschikking?

Een strafbeschikking is een door een openbare aanklager, opsporingsambtenaar, of een gemeente of iets dergelijks zonder tussenkomst van de rechter opgelegde straf. Een strafbeschikking valt onder het strafrecht.

Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie (OM) voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Op die datum is namelijk de wet OM-afdoening in werking getreden. Als het openbaar ministerie een straf oplegt, dan heet dat een strafbeschikking. Voorheen legde de rechter de straf op of werd door het openbaar ministerie een schikkingsvoorstel (transactie) aangeboden.

Ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Elburg hebben de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen. Het CJIB zorgt voor het verzenden van de strafbeschikking en het innen van de geldboete.

Niet eens met de opgelegde sanctie?

Dan kunt u schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. U bent niet verplicht het volledige bedrag te betalen, zolang uw beroepschrift in behandeling is.

Op de beschikking die u ontvangt staat vermeld waar u bezwaar kunt aantekenen. Geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau
Het Openbaar Ministerie
Overzicht van de hoogte van boetes
Ministerie van Veiligheid en Justitie