Niet eens met de strafbeschikking

Bent u het niet eens met de strafbeschikking, dan kunt u verzet instellen bij de officier van justitie. In dat geval moet u niet betalen. De officier van justitie moet uw verzet twee weken na kennisneming van de strafbeschikking  hebben ontvangen. Op grond van de wet is de strafbeschikking na deze datum definitief. Als u geen verzet instelt, komt vast te staan dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit.

Verzet instellen

U kunt op twee manieren verzet instellen:

  • Bij voorkeur schriftelijk. Dit kan door u of uw advocaat; per adres CVOM, Postbus 50 000, 3500 MJ Utrecht.
  • In persoon. Dit kan aan de balie bij het arrondissementsparket van de plaats waar het strafbare feit is gepleegd. Op de voorzijde van de strafbeschikking is vermeld waar het strafbare feit is gepleegd. Het verzet in persoon kan worden ingesteld door u, uw advocaat of door een persoon die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.

U kunt telefonisch geen verzet instellen.

Kopie strafbeschikking

U dient samen met de brief waarmee u verzet instelt, het zogenaamde verzetschrift, een kopie van de strafbeschikking te verstrekken of u dient een nauwkeurige aanduiding van de strafbeschikking op te geven waartegen het verzet zich richt. Vermeld in ieder geval:

  • uw naam
  • het CJIB-nummer
  • de dagtekening van de strafbeschikking
  • de instantie die de strafbeschikking heeft uitgevaardigd (de officier van justitie).

Het verzetschrift moet zijn voorzien van een dagtekeningen uw handtekening.

Verder kunt u in het verzetschrift uitleggen waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking. In het verzetschrift kunt u een correspondentieadres in Nederland opgeven. Hier worden mededelingen over de strafzaak naar toe gezonden. U ontvangt bericht van de officier van justitie over de behandeling van het verzet tegen de strafbeschikking.

Voorleggen rechter

Wanneer u verzet instelt, zal de officier van justitie uw zaak aan de rechter voorleggen. In dat geval kan de officier van justitie op de zitting bij de rechter een zwaardere sanctie eisen.
Het vervolg van de zaak is afhankelijk van de uitspraak van de rechter. Als u geen hoger beroep instelt tegen deze uitspraak, is de uitspraak meestal 14 dagen na de uitspraak onherroepelijk. Dit betekent dat de uitspraak definitief is. 

Wijzigen of intrekken

Naar aanleiding van uw verzet tegen de strafbeschikking kan de officier van justitie ook beslissen de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. Als de officier van justitie de zaak wijzigt, ontvangt u een gewijzigde strafbeschikking. Als de officier van justitie uw strafbeschikking intrekt (waarna uw zaak wordt geseponeerd), is de strafvervolging beëindigd.

Door verzet tegen de strafbeschikking wordt de tenuitvoerlegging tijdelijk stopgezet, tenzij de officier van justitie van mening is dat de verzetstermijn is verstreken.

Meer informatie over het instellen van verzet (bijvoorbeeld bij welke officier van justitie en de exacte termijn) vindt u op de strafbeschikking.