Duurzame energie opwekken

De gemeente Elburg wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Dit is belangrijk omdat we de effecten van klimaatverandering steeds meer zien. Denk aan extreme hitte en wateroverlast. Om klimaatverandering tegen te gaan, zetten we stappen om duurzame energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld via windmolens of zonneparken. 

Maar zonneparken en windmolens in onze omgeving roepen vragen op: zijn er geen betere locaties en gaat het niet teveel ten koste van natuur, landschap, landbouw of recreatie? De gemeente Elburg is voorstander van zorgvuldig ruimtegebruik en wil kunnen sturen op locatiekeuze en randvoorwaarden bij plannen voor energieopwekking.

Daarom hebben we het Afwegingskader Energieopwekking gemaakt. In dit afwegingskader staan de regels waar initiatieven voor duurzame energieopwekking aan moeten voldoen. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat de initiatieven afgestemd worden met omwonenden, met hun omgeving en zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast. Initiatiefnemers die met hun projectidee voldoen aan de gestelde voorwaarden in het afwegingskader worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. 

Wat staat er in het Afwegingskader Energieopwekking?

Dit is het Afwegingskader Energieopwekking in het kort:

  • De gemeente gaat zelf geen zonnepanelen of windmolens plaatsen. Grondeigenaren kunnen met plannen komen om op hun grond duurzaam energie op te wekken. De voorstellen moeten aan voorwaarden voldoen.
  • Belangrijk uitgangspunt voor alle plannen is een zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving. Natuurgebieden, zoals weidevogelgebieden, zijn uitgesloten voor windmolens of zonneparken.
  • Voor de gebieden die overblijven geldt een zonneladder (zie afbeelding) als het gaat om het beoordelen van de geschiktheid van locaties, waarbij geldt “hoe groter de impact (trede 3 en 4), hoe zorgvuldiger het proces, hoe zwaarder de vereiste onderbouwing van locatiekeuze en hoe zwaarder de inpassingseisen”. 
  • Even zo belangrijk bij de grote projecten vinden we participatie: het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden in planvorming, een eerlijke verdeling van lusten en lasten en het streven naar (minimaal) 50% lokaal eigendom.
  • Na afronding van drie grote projecten bekijken we hoe het ervoor staat en bepalen we wat er nodig is voor de jaren erna.
  • Ook is het nu mogelijk, onder voorwaarden, om kleine windmolens te plaatsen, bijvoorbeeld op agrarische erven. Deze mogen een maximale tiphoogte hebben van 30 meter.

Bekijk het gehele vastgestelde afwegingskader.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur Duurzaamheid. Voor het indienen van plannen kunt u gebruik maken van het intakeformulier.