Hulp bij vinden van werk

De gemeente helpt iedereen bij het vinden van werk. Of u nu een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering heeft, of niet. Ook als u (nog) niet toe bent aan een betaalde baan, maar wel wat wilt doen voor de maatschappij, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Misschien is een Participatiebaan of vrijwilligerswerk wel wat voor u. U krijgt begeleiding, tips en/of een sollicitatietraining. U kunt ook gebruik maken van de vacatures en de contacten van de gemeente met uitzendbureaus.

Stappenplan

 1. In­schrij­ven als werk­zoe­ken­de: Schrijf u eerst in als werk­zoe­ken­de op werk.nl.
 2. Aan­mel­den bij de ge­meen­te: Neem hiervoor contact op met het Sociaal Financieel Trefpunt of kom langs.
 3. Mo­ge­lijk­he­den be­pa­len: Samen met uw contactpersoon gaan we kijken sa­men met u wat u wilt en wat u kunt. De consulent houdt zo ver dit mogelijk is re­ke­ning met uw wen­sen. Die han­gen na­tuur­lijk ook af van uw di­plo­ma's en werk­er­va­ring.
 4. Op weg naar werk: Uw consulent be­kijkt met u wat er no­dig is om werk voor u te vin­den. Dat kan bij­voor­beeld zijn:
  • in­di­vi­du­e­le coa­ching
  • sol­li­ci­ta­tie­trai­ning
  • op­lei­ding of (om)scho­ling. Groei Vooruit in Zwolle kan daarbij helpen. Zie hiervoor de site van Groei Vooruit
  • een sta­ge
  • testen om inzicht te krijgen in uzelf en uw talenten
  • een werk­er­va­rings­plek

In andere gevallen geeft uw consulent alleen advies en verwijst u door naar een organisatie die u beter kan helpen.

Voorwaarden inschrijven

U kunt zich inschrijven voor hulp van de gemeente als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent 27 jaar of ou­der;
 • U woont en staat in­ge­schre­ven in de ge­meen­te Elburg;
 • U hebt geen uit­ke­ring of al­leen een ANW-uit­ke­ring (Al­ge­me­ne Na­be­staan­den­wet);
 • U werkt maxi­maal 12 uur per week, of u werkt niet;
 • U wilt meer dan 12 uur per week wer­ken;
 • U staat in­ge­schre­ven als werk­zoe­ken­de bij het UWV.