Kabels en leidingen aanleggen

Het is in overeenstemming met de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) verboden zonder of in afwijking van een door het college verleend instemmingsbesluit over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, medegebruik van voorzieningen en de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met overige netbeheerders, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.

Volgens de AVOI wordt iedere aanvraag eenduidig behandeld. Het verschil tussen in wettelijke grondslag (telecommunicatiewet en overige) is geen reden om de aanvragen verschillend te behandelen. De AVOI geeft ook invulling aan de conform de Telecommunicatiewet verplichte Telecommunicatieverordening.

Voorwaarden

 1. Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten, vraagt daarvoor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4 van de AVOI, aan bij het college.
 2. Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten kan vooroverleg voeren met het college om een aanvraag voor te bereiden.
 3. Als de werkzaamheden ook betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente Gemeente Elburg, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de grondroerder en de overige gedoogplichtige(n). Het bovenstaande geldt niet voor zover artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet van toepassing is.
 4. In geval van spoedeisende werkzaamheden, volstaat een melding bij voorkeur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Als een melding vooraf niet mogelijk is, moet de melding uiterlijk binnen één werkdag na de start van de uitvoering gemotiveerd worden gedaan aan het college.

Kosten

Wanneer u een instemmingsbesluit Algemene verordening ondergrondse infrastructuur aanvraagt, bedragen de kosten:

 1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag voor een instemmingsbesluit of melding voor (spoedeisende) werkzaamheden van minder ingrijpende aard: € 136,00.
 2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente: € 504,00.
 3. Het in 2 genoemde bedrag wordt: indien met betrekking tot een aanvraag overleg benodigd is met netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstaat, provincie, Waterschap e.d. , verhoogd met: € 390,00.
 4. Verzoek van melder om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen, verhoogd met € 390,00.
 5. Indien met betrekking tot een aanvraag voor een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
 6. Indien een begroting als bedoeld in 3 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.
 7. Naast de kosten verbonden aan het instemmingsbesluit is de nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Elburg 2013 van toepassing.

(tarieven 2024)

Bijzonderheden

Voor (mechanische)graafwerkzaamheden moet vooraf een meldingen worden gedaan  middels een KLIC melding. Dit is een melding uitsluitend voor het graafwerk en betreft geen instemming mbt de algemene verordening ondergrondse infrastructuur.

Aanvraag

Dit kan via de website: www.moorwerkt.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.