Onderwijsaanbod

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

VVE is hulp aan kinderen voordat zij naar school gaan. Heeft uw kind een achterstand in zijn/haar ontwikkeling (of een risico daarop)? Dan kan uw kind misschien gebruik maken van de voor- en vroegschoolse educatie op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om achterstanden op het gebied van taal, rekenen, bewegen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het consultatiebureau (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin) regelt de aanmelding voor de voor- en vroegschoolse educatie.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In de gemeente Elburg zijn in totaal 13 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs. Bekijk het overzicht basisonderwijs en voortgezet onderwijs gemeente Elburg.

Passend onderwijs 

Het passend onderwijs houdt in dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is: gewoon als het kan, speciaal als het moet. Vroeger werden kinderen die anders zijn dan anderen op een andere school geplaatst. Nu blijven ze op hun eigen school en wordt de manier van lesgeven aangepast. 

De gemeente Elburg wil dat alle leerlingen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen, dit heet ‘thuisnabij onderwijs’.  

Aanmelding 

U moet uw kind minimaal tien weken voor de start van het nieuwe schooljaar aanmelden bij de school van uw keuze. De school onderzoekt samen met u welke extra hulp uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die hulp zelf kan geven of dat er anderen nodig zijn. Is dit niet mogelijk? Dan helpt de school u bij het vinden van een plek op een andere gewone- of speciale school, die de hulp wel kan bieden. 

Ontwikkelingsplan voor uw kind 

Als uw kind VVE gaat ontvangen, stelt de school samen met u een ontwikkelingsplan op. In dit plan staat de extra hulp die uw kind krijgt, wat uw kind kan leren en de extra hulp die nodig is. Bent u het niet eens met het ontwikkelingsplan? Dan kunt u gratis een beroep doen op iemand die u daarbij kan helpen (een onderwijsconsulent).