Inspreken tijdens een vergadering

Onder bepaalde voorwaarden kunt u inspreken tijden een vergadering van de gemeenteraad. Hoe u kunt inspreken tijdens een vergadering van de gemeenteraad leest u hier.

De gemeenteraad vergadert over voorstellen die door het College van Burgemeester en Wethouders zijn gedaan aan de raad. Dit kan ook op initiatief van een inwoner, instelling of onderneming. Ook kan vanuit de raad (één partij of meer partijen samen) een initiatiefvoorstel worden ingediend. Inwoners van Elburg kunnen over deze onderwerpen inspreken: dat kan positief zijn (bijvoorbeeld dat het een goed onderwerp is, fijn dat hier iets aan wordt gedaan) of hun zorg uitspreken (bijvoorbeeld wat ontbreekt er aan het voorstel, waar is nog niet over nagedacht).

Indien u wilt inspreken tijdens de vergadering. Dat kan onder bepaalde voorwaarden.

Doel van inspreken

Beeldvormende commissievergaderingen zijn bedoeld om de leden van de raad een zo compleet mogelijk beeld te geven van het voorstel en de effecten van dat voorstel. Tijdens een beeldvormende bespreking van een onderwerp stellen raadsleden eerst vragen aan de behandelend ambtenaar.

Aansluitend kunnen inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Elburg in maximaal vijf minuten tijd een eigen opvatting over het voorstel aan de raadsleden duidelijk maken. U kunt bijvoorbeeld uw zorg uiten of aangeven wat uw mening over het voorstel is. Zo kan uw informatie bij de beeldvorming over dit onderwerp van raadsleden worden betrokken, zodat zij goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen.

U kunt niet inspreken over:

  1. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  2. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  3. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 

Uw inbreng wordt niet gezien/gelijkgesteld met het doen van een aanvraag of het maken van bezwaar, het heeft in die zin geen juridische kwalificatie. Wilt u wel iets aanvragen of bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een besluit, dan moet u dat separaat doen. Ook als u in gesprek wilt met een ambtenaar of bestuurder, dan moet u hiervoor een aparte afspraak maken.

Hoe?

Wilt u inspreken bij de Beeldvormende vergadering, dan moet u dat tijdig en uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de Beeldvormende vergadering bij de griffie melden. Dat kan via een mail aan griffie@elburg.nl.

Vervolg

Na de Beeldvormende vergaderingen worden de onderwerpen besproken in een oordeelsvormende bijeenkomst, waarbij raadsleden een goed gesprek hebben over de inhoud van het voorstel. Tijdens het goede gesprek kunnen de raadsleden aangeven of zij het voorstel al dan niet omarmen en of dat ze nog verbeterpunten zien (vb indienen van motie/amendement). In de daaropvolgende raadsvergadering wordt een besluit over het voorstel genomen.  

Agenda en stukken van alle vergaderingen van de raad kun je hier vinden https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl/