Invloed op uitkeringen en toeslagen

Het kan zijn als u een vluchteling (tijdelijk) in huis opneemt, dit dan van invloed is op uw eventuele uitkeringen, toeslagen of lokale heffingen. Hieronder is per uitkering, toeslag of heffing beschreven wat de gevolgen kunnen zijn.

Ik heb een bijstandsuitkering

Het uitgangspunt is dat het tijdelijke verblijf van een gast geen gevolgen heeft voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u een uitkering ontvangt dient u dit wel bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden dat u een vluchteling tijdelijk in huis heeft.

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u in lijn met de inlichtingenplicht melden dat er een gast uit Oekraïne bij u in huis woont.
  • De kostendelersnorm wordt het eerste half jaar niet toegepast bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
  • Als u een onkostenvergoeding afspreekt met uw gast, meld dit dan aan de gemeente.
Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw eventuele bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een handreiking aan alle gemeenten aangegeven dat de kostendelersnorm niet hoeft te worden toegepast bij opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Ik ontvang een uitkering of een uitkering via de SVB (AOW, Anw, AIO)

Als u een uitkering van de SVB ontvangt dan dient u de SVB te melden dat u een gast in huis opneemt. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de gast dienen eveneens te worden gemeld. Dat kan schriftelijk, telefonisch of digitaal via MijnSVB. De overheid wil voorkomen dat het tijdelijke verblijf van een gast gevolgen heeft voor uw uitkering. Actuele informatie kunt u vinden op de svb-website: Oekraïense vluchtelingen in huis nemen en uw pensioen of uitkering | SVB.

Ik ontvang een uitkering van UWV

Als u een gast uit Oekraïne opvangt heeft dit in principe geen gevolgen voor uw uitkering van UWV. Bij vragen over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met UWV.

Ik ontvang toeslag(en)

De overheid brengt op dit moment in kaart wat de gevolgen zijn van het in huis nemen van een gast op het ontvangen van toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag en huurtoeslag.

Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen

Als u een eenpersoonshuishouden vormt, kan de opvang gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing die u moet betalen, dit hangt af van de regels in uw gemeente. Uitgangspunt is dat gasthuishoudens geen negatieve gevolgen ondervinden op de te betalen lokale heffingen (eenpersoonshuishouden versus meerpersoonshuishouden) en op de kwijtschelding van lokale heffingen. De eventuele gevolgen op de waterschapsbelasting worden nog in kaart gebracht.