Subsidie voor verenigingen en instellingen

Instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij activiteiten organiseren voor de inwoners van de gemeente Elburg.

Dit kunnen activiteiten zijn onder andere op bijvoorbeeld het gebied van:

-    Sport
-    Maatschappelijke ondersteuning
-    Jeugdhulpverlening / jongerenwerk
-    Ouderenorganisaties
-    Kunst en Cultuur
-    Koningsdag / dodenherdenking 4 mei
-    Lokale omroep

Subsidie kan worden aangevraagd met EHerkenning of met DigiD

Aanvraag subsidie

Let op: de aanvraag moet namens een tekenbevoegde worden gedaan.

Voorwaarden

  • U dient de aanvraag om subsidie voor een kalenderjaar in uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
  • Andere subsidieaanvragen worden ingediend tussen uiterlijk 8 en maximaal 26 weken voordat de activiteit start waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

De overige voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt, kunt u vinden in de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg.

Beslissing op uw aanvraag

Wanneer u een beslissing ontvangt over uw subsidieaanvraag hangt af van het moment waarop u de aanvraag indient.

  • Voor aanvragen om subsidie voor een kalenderjaar ontvangt u uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend een beslissing over uw aanvraag.
  • Voor andere aanvragen ontvangt u binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend een beslissing over uw aanvraag.