Regels voor het gebruik van de gemeentelijke gymzalen

 1. Elke huurder is verantwoordelijk voor zijn groep en kan aansprakelijk gesteld worden voor de scha- de aan gebouw, toestellen en materialen, door het gebruik daaraan toegebracht, tenzij overmacht kan worden aangetoond, dit ter beoordeling aan burgemeester en wethouders.
 2. De groep mag niet in de gymzaal aanwezig zijn zonder door de huurder aangewezen leider.
 3. De gymzaal wordt in ordelijke toestand achtergelaten. De huurder verlaat als laatste het gebouw en draagt zorg dat:
  - de toestellen op de daarvoor aangewezen plaats en zonder gevaar voor anderen op te leveren, zijn opgeborgen;
  - eventuele schade aan gebouw of inventaris, tijdens de les ontstaan, direct ter kennis van de gemeente wordt gebracht;
  - de verlichting en waterleiding verzorgd zijn;
  - de toegangsdeur wordt afgesloten en de sleutels worden ingeleverd bij de gemeente.
 4. Het is verboden:
  - in het gebouw te roken
  - fietsen binnen te stallen
  - aan de technische installaties te komen: klachten over verwarming direct melden aan de gemeente in de gymzaal met straatschoeisel te komen, uitsluitend is toegestaan het gebruik van sport- c.q. gymschoenen met witte zolen.
 5. De aanwijzingen van de door de gemeente aangewezen toezichthouder(s) moeten steeds stipt wor- den opgevolgd.
 6. Aan de huurtijd moet stipt de hand worden gehouden, voor het gebruik van de kleedruimte voor en na de les mag 10 à 15 minuten gerekend worden.
 7. Aan de door de gemeente aangewezen schoonmaker/toezichthouder moet altijd toegang worden verleend.
 8. Bij niet-nakoming van één der in dit reglement genoemde voorwaarden of bepalingen wordt het gebruik van het gebouw onmiddellijk beëindigd.
 9. De voorwaarden voor het gebruik kunnen tussentijds worden aangevuld of gewijzigd.