Circulariteit

CirculariteitGrondstoffen zijn schaars; dat dwingt ons om maatregelen te treffen. Ons doel is daarom om in 2050 als gemeente volledig circulair te zijn. Afval bestaat dan niet meer, producten en grondstoffen worden hergebruikt. Dat is een flinke opgave, hoe komen we daar met elkaar?

Verkenning

Ten eerste gaan we als gemeente in kaart brengen wat dit precies van ons vraagt. Waar liggen kansen en waar liggen de uitdagingen? Hoe sluiten we aan bij lopende projecten en waarin kunnen we lokaal en regionaal samenwerken?

Duurzaam Bouwen

Voor nieuwbouw geldt in ieder geval dat we zoveel mogelijk sturen op hergebruik van materialen. Er worden kaders voor vastgesteld onder de naam Duurzame Gebiedsontwikkeling.

Iedere stap telt

Dat begint al met het bewust omgaan met spullen. Bijvoorbeeld door iets wat stuk is, als dat kan, te repareren en te bekijken wat je kunt hergebruiken. Laat je ook inspireren door bijvoorbeeld: