Verbranden snoeihout

Het is in de gemeente Elburg verboden om afvalstoffen te verbranden. Het verbod is ingesteld om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is echter mogelijk om op dit verbod een ontheffing aan te vragen voor het verbranden van snoeihout. Het gaat dan om snoeihout wat vrijkomt bij onderhoud en instandhouding van waardevolle cultuurlandschappen. Of als het gaat om zieke bomen of struiken.

Aanvraag verbranden snoeihout

Voorwaarden

  • het verbranden mag alleen plaatsvinden in het buitengebied;
  • het mag alleen bestaan uit snoeihout; 
  • het snoeihout moet afkomstig zijn uit het buitengebied;
  • het verbranden van snoeihout mag niet op zon- en feestdagen;
  • op de brandstapel mag maximaal 2 m3 tegelijk verbrand worden;
  • afgewogen moet worden of er hoogwaardiger verwerkingsmethoden mogelijk zijn.

Er wordt nagegaan of het materiaal niet kan worden afgevoerd, versnipperd en hergebruikt of gecomposteerd. Het doel van deze afweging is om te kiezen voor maatregelen die het milieu zoveel mogelijk beschermen.
Vóór het stoken wordt de stookplaats geïnspecteerd door een bevoegd ambtenaar. Hij bepaalt uiteindelijk of de ontheffing verleend kan worden.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.