Subsidie monumenten, keitjesstoepen en liggelden

Om de waarden en de uitstraling van monumenten, stoepen en paden in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies voor een eigenaar van een monument of voor stoepen en kerkenpaden. De soort ondersteuning is onderverdeeld naar het type object.

In de gemeente Elburg kennen wij de volgende typen beschermde monumenten/andere objecten:

 • Gemeentelijke monumenten
 • Varende monumenten
 • Kerkenpaden
 • Rijksmonumenten

en de niet monumentale

 • Historische stoepen (keitjesstoepen)
 • Haven en kadegelden

Aanvraag subsidie Onderhoud, restauratie monumenten 

Aanvraag subsidie Haven- en kadegelden   

Aanvraag subsidie Kerkenpaden

Gemeentelijk monument

De financiële ondersteuning wordt verstrekt door de gemeente Elburg en/of de Provincie Gelderland.
Het gaat o.a. om:

 • Subsidie voor regulier onderhoud. Onder onderhoud worden werkzaamheden verstaan die een korte vervangingscyclus hebben, zoals buitenschilderwerk, onderhoud aan rieten daken, onderhoud aan goten en hemelwaterafvoeren e.d.
  De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500,-- per jaar per monument.
 • Subsidie voor restauratie. Dit zijn werkzaamheden die het onderhoud te boven gaan. U kunt hier denken aan verbetering en herstel van constructies.
  De gemeente geeft 30% subsidie over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-- per jaar, per monument.

Aanvraag

Stuur bij aanvraag mee:

 • Voor onderhoudssubsidie: een gespecificeerde begroting of offerte.
 • Voor restauratiesubsidie: u moet naast een begroting ook een werkomschrijving en tekeningen meesturen.
Varend monument

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • Het treffen van voorzieningen voor het opheffen van bouwtechnische gebreken en herstel en restauratie van monumentale onderdelen van het varende gemeentelijke monument. De gemeente geeft 30% subsidie over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 9.000,-(per jaar) per monument.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan het varende gemeentelijke monument. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500,-- per jaar per monument.

Aanvraag

Stuur bij aanvraag mee:

 •  Een gespecificeerde begroting van de kosten.
 •  Een werkomschrijving.
 •  Een overzichtstekening van het vaartuig met het betreffende gedeelte gearceerd.
 •  Overzichtsfoto's van het vaartuig.
Rijksmonument

Vanuit de gemeente wordt er geen financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies verstrekt voor restauratie- en herstelwerkzaamheden aan Rijksmonumenten. Wilt u meer informatie over een eventuele subsidie? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen.

Informatie over andere financiële regelingen voor rijksmonumenten kunt u vinden op de volgende websites:

Keitjesstoep

Keitjesstoepen zijn waardevol voor het historische karakter van Elburg. Iedere eigenaar van een pand met een keitjesstoep kan een subsidie aanvragen.

De gemeente geeft voor onderhoudswerkzaamheden of het aanbrengen van een stoep een subsidie van maximaal 70% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van € 250,-- per m2.

Aanvraag

Stuur bij aanvraag mee:

 • Een gespecificeerde begroting van de kosten.
 • Een werkomschrijving.
Haven- en kadegelden

Vanuit de gemeente kan er subsidie ter compensatie van de kosten voor een vaste ligplaats in de haven van de gemeente Elburg (liggelden) verstrekt worden.

Subsidie kan worden verleend aan:

 • de eigenaar van een varend monument;
 • de eigenaar van een waardevol vaartuig dat is aangewezen door burgemeester en wethouders.

De totale subsidie van liggelden voor deze vaartuigen is een vast bedrag per jaar van € 20.000,--. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over alle aanvragers van subsidie op liggelden.

Onderhoud Kerkenpaden

Voor het onderhoud aan kerkenpaden, zoals snoeien van struiken en planten, het maaien van gras e.d. kunt u als eigenaar een subsidie per jaar aanvragen.

De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,-- per jaar.