Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer

Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een verwerkingstermijn van 8 weken, deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Er kan een onderzoek worden ingesteld door een extern bureau.

Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 2 weken te corrigeren en/of aan te vullen.
Van maandag tot en met donderdag zijn wij tussen 8.30 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 06–44 27 56 50 of op het algemene telefoonnummer 0525-688 688. Het verdient de voorkeur ons per e-mail te benaderen, leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.

Wijzigingen

De aanvrager geeft wijzigingen die gedurende het schooljaar van invloed kunnen zijn op bekostiging van het leerlingenvervoer, direct schriftelijk of per e-mail door aan de afdeling leerlingenvervoer.
Wijzigingen kunnen zijn:

  • de dagen veranderen dat de leerling naar school/stage gaat;
  • de leerling is verhuisd;
  • de leerling van school is veranderd;
  • de leerling uit huis is geplaatst;
  • de leerling een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap heeft gekregen;
  • de mate waarin de leerling gehandicapt/beperkt is, is veranderd;
  • de leerling geen of juist wel begeleiding nodig heeft in het vervoer;
  • de gezinssamenstelling is veranderd;
  • de hoogte van het verzamelinkomen is gewijzigd.
Aanspraak leerlingenvervoer

Eén van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op leerlingenvervoer is dat de school minimaal een bepaalde afstand vanaf de woning is gelegen, de zogenaamde kilometergrens. Is de afstand van huis tot de school kleiner dan de kilometergrens, dan komen ouders over het algemeen niet in aanmerking voor een vergoeding in het kader van leerlingenvervoer. De kilometergrens geldt niet voor leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs die vanwege een handicap niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In dat geval kunnen zij ook op korte afstand van de school aanspraak maken op een vergoeding leerlingenvervoer.

De afstandsgrens voor het Speciaal Basis Onderwijs is 4 kilometer voor Elburg en voor Nunspeet en Harderwijk is dit 6 kilometer. Voor alle 3 gemeenten is het voor het speciaal onderwijs en regulier primair onderwijs 6 kilometer en voor het voortgezet speciaal onderwijs 10 kilometer. Hiervoor hanteren wij de ANWB routeplanner - kortste afstand.

Gegevens aanvrager

Onder aanvrager wordt verstaan (pleeg)ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Aanvragen welke zijn ingediend door anderen, worden niet in behandeling genomen.

Gegevens leerling

U moet de officiële naam van de leerling invullen, zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is. Ook moet u het adres opgeven van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht.

Gegevens school

Bij het bepalen van de afstand tussen woning en school dient uitgegaan te worden van de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.

Vergoeding van het leerlingenvervoer wordt verstrekt vanaf de datum zoals vermeld in de beschikking en wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. Vervoer van en naar naschoolse en/of buitenschoolse opvang of andere adressen valt niet onder de regeling Leerlingenvervoer.

Lesrooster of stage

Openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel opstapplaats en de school, vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, volgens de tijden die in de schoolgids staan.
Uitzondering: een structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt.

Vervoer per fiets

Als de leerling met de fiets naar school kan en begeleiding hierbij noodzakelijk is, is de begeleiding primair de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Vervoer per openbaar vervoer

Onder openbaar vervoer wordt verstaan: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, bus of auto. Als de leerling met het openbaar vervoer naar school kan en begeleiding hierbij noodzakelijk is, is de begeleiding primair een verantwoordelijkheid van de ouders/ verzorgers. Wanneer het begeleiden door ouders of anderen onmogelijk is, of dat een gezin ernstig wordt benadeeld als ze moet zorgen voor de begeleiding van de leerling, wordt de aanvrager gevraagd dit aannemelijk te maken door het indienen van een verklaring waaruit blijkt wat de ouders/verzorgers hebben ondernomen om de begeleiding van hun kind te organiseren en waarom dit niet lukt. Daarbij wordt ook gekeken naar begeleidingsmogelijkheden van mensen uit het sociale netwerk van de ouders/verzorgers.

Vergoeding eigen vervoer

Het eigen vervoer wordt vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer of een kilometervergoeding. De afstand wordt gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Indien u aangeeft de leerling zelf te vervoeren, betekent dit echter niet dat deze vergoeding automatisch verstrekt wordt. In de overweging wordt ook meegenomen of er een goedkopere wijze van vervoer mogelijk is.

Aangepast vervoer

Als vervoer per fiets of openbaar vervoer niet mogelijk is, kan er op basis van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 worden besloten aangepast vervoer toe te kennen. Onder aangepast vervoer wordt verstaan vervoer per (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi. Een aanvraag voor aangepast vervoer dient goed gemotiveerd te worden. Wanneer er sprake is van een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap dient u een verklaring in te vullen, een verklaring van een onafhankelijke deskundige aan te leveren waaruit blijkt waarom aangepast vervoer noodzakelijk is en het ontwikkelperspectief van de leerling bij te voegen.

Drempelbedrag

Schooljaar 2023-2024
Het belastbaar gezinsinkomen in 2021 is meer dan € 28.800,-. U moet een drempelbedrag betalen voor het gehele schooljaar. Uitgezonderd SO of VSO onderwijs.
Elburg - € 492,--
Nunspeet - € 595,--
Harderwijk - € 595,--

Schooljaar 2024-2025
Het belastbaar gezinsinkomen in 2022 is meer dan € 29.700,--. U moet een drempelbedrag betalen voor het gehele schooljaar van:
Elburg - € 492,--
Nunspeet - € 595,--
Harderwijk - € 595,--