Woningbouwlocatie Gerichtenweg Hoge Enk

De gemeente streeft ernaar om woningbouw in alle kernen te realiseren. Zo ook op de Hoge Enk. De volgende nieuwbouwlocatie op Hoge Enk is gelegen aan de Gerichtenweg, het weiland naast de Mattanjaschool.
Voor deze locatie is de afgelopen tijd een uitvoerig participerend ontwerptraject doorlopen. Tijdens dat traject is samen met belanghebbenden (o.a. omwonenden) en belangstellenden onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau een stedenbouwkundig ontwerp voor de woningbouwlocatie opgesteld.

Stedenbouwkundig plan

Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp (pdf, 3.54Mb) gaat uit van 15 woningen in het gemeentelijk plangebied en 2 woningen op het naastgelegen perceel van de eigenaar van de Gerichtenweg 38 op Hoge Enk. 
Het woningbouwprogramma in het gemeentelijk plangebied bestaat uit:
-    twee vrijstaande woningen;
-    vier twee-onder-een-kapwoningen;
-    vier levensloopbestendige woningen (uitgevoerd als rijwoningen);
-    vijf rijwoningen.

Het is een divers woningbouwprogramma dat inspeelt op de woningbehoefte op Hoge Enk. Met betaalbaarheid als uitgangspunt biedt de ontwikkeling ook passende woonkansen voor jongeren en senioren.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Om de gewenste woningbouwontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Tevens is daarbij een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld en een verkeersbesluit voorbereid om het plangebied op te nemen in de bebouwde kom.

Het college heeft op 9 mei 2023 ingestemd met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpverkeersbesluit voor de woningbouwontwikkeling aan de Gerichtenweg op Hoge Enk. De stukken lagen vanaf dinsdag 16 mei 2023 ter inzage in het gemeentehuis en digitaal op overheid.nl en ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode zijn een aantal zienswijzen ingediend, waarmee de gemeente aan de slag is gegaan.

Vervolg planning

De verwachting is dat de gemeenteraad in de eerste helft van 2024 het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vaststelt en het verkeersbesluit neemt. Als er daarna geen beroep wordt ingediend, kan in de tweede helft van 2024 gestart worden met de selectie van een aannemer voor de rijwoningen en levensloopbestendige patio’s en de kaveluitgifte van de gemeentelijke kavels voor de tweekappers en vrijstaande woningen. Tevens zal de gemeente starten met het bouw -en woonrijp maken van de locatie.