Waterlanden II

We willen meer woningen, voor alle doelgroepen in alle kernen. Voor Doornspijk is nu een plan gemaakt voor 37 nieuwe woningen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het een goed plan en legt het ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Waterlanden II vanaf 1 juni ter inzage voor een periode van zes weken. Wethouder Lyda Sneevliet noemt dit plan een mooi project voor de participatie: “We hebben veel betrokkenheid gezien bij de Doornspijkers, tijdens – door Corona- digitale bijeenkomsten en bij de ingediende inspraakreacties. Hun inzichten hebben geleid tot goede aanpassingen van het eerste concept. Het resultaat is een plan met veel stedenbouwkundige kwaliteit en waarin zoveel als mogelijk tegemoet is gekomen aan de wensen van de Doornspijker.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad het plan in het najaar bespreekt.

Het plan uitbreiding Waterlanden II omvat het gebied ten Noorden van de Beekenkampweg en ligt tussen de Kerkdijk en de Dokter Bruinsweg. De ontsluiting van het gebied verloopt via de Kerkdijk en de Dokter Bruinsweg (zie plattegrond). De omwonenden van de noordzijde van de Beekenkampweg hebben te maken met een flinke verandering. Zij huurden al langere tijd grond van de gemeente. Deze grond had de gemeente nu nodig voor de nieuwe woningen. Ondanks de teleurstelling toonden de omwonenden hiervoor begrip. Wel heeft de gemeente hen in de gelegenheid gesteld om een klein stuk van de grond te kopen.

Openingen in de bebouwing

Bij de raadpleging in het voortraject gaven omwonenden aan zicht op de omgeving te willen houden. Daarom is volgens wethouder Lyda Sneevliet gekozen voor een bebouwing met ‘gaten’: “Door de openingen tussen de bebouwing houden de omwonenden van de noordkant van de Beekenkampweg het zicht op de weilanden en daarmee de verbinding met het omliggende landschap. De openbare ruimte ligt aan de buitenkant van de uitbreiding. Op die manier creëren we een aantrekkelijke overgang naar het fraaie weidegebied.”

Een ander voorbeeld waarbij de gemeente na inspraak heeft afgeweken van het eerste concept betreft de ontsluiting van de uitbreiding aan de oostkant. Het was de bedoeling om die op de Beekenkampweg te laten plaatsvinden. Daar komt ook een speelveld en kinderen zouden dan de nieuwe weg moeten oversteken. Op verzoek van de omwonenden vindt de ontsluiting nu aan de Kerkdijk plaats.

In totaal komen er 37 grondgebonden woningen. Hiervan maakt 46% deel uit van (koop en huur) woningen in de sociale sector. De 37 woningen zijn als volgt verdeeld: 11 rijenwoningen in de sociale huur; 6 rijenwoningen in de sociale koop; 5 rijenwoningen in de vrije sector koop; 10 woningen uitgevoerd als twee onder een kapwoningen voor de vrije sector koop; 5 vrijstaande woningen voor de vrije sector koop (particuliere bouw).

woningen Doornspijk