Randmeerkust

Uitgangssituatie Randmeerkust

Voor een strook grond langs de Randmeerkust is binnen de gemeente Elburg een bestemmingsplan van 1980 geldend. Dit bestemmingsplan is achterhaald, omdat in het gebied in de afgelopen decennia vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die juridisch-planologisch niet geborgd zijn. In de volgende afbeelding staat het gebied aangegeven waar het om gaat.

Globale begrenzing van het bestemmingsplangebied

Randmeerkust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1980’ kent vooral de bestemming “Landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevol gebied met agrarisch gebruik”. Feitelijk is echter naast natuur en agrarisch gebruik ook sprake van recreatief gebruik in de vorm van ‘recreatielandjes’ (vooral geclusterde graslandjes met recreatiemiddelen als caravan en chalet) en insteken door het riet met en zonder aanlegsteigers en beschoeiingen.
De recreatielandjes, insteken en aanlegsteigers liggen deels in het door het rijk -naar aanleiding van Europese wetgeving- aangewezen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Hiervoor geldt een natuurbeheersplan, waarin natuurdoelstellingen voor dit gebied zijn opgenomen, onder andere in relatie tot het rietbeheer voor de beschermde soorten roerdomp en grote karekiet.  

Voor dit project moeten een drietal "producten" opgeleverd worden:

Nieuw bestemmingsplan

Er is een noodzaak om een goede juridische regeling voor het gebied vast te stellen. Vaker dan voorheen komt namelijk de vraag van eigenaren van de recreatiemiddelen om deze te vernieuwen. Op dit moment zijn de recreatiemiddelen feitelijk strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. De raad heeft echter uitgesproken de recreatiemiddelen die onder het overgangsrecht vallen in een nieuw bestemmingsplan te willen legaliseren. Ook de koppeling met de instandhoudingsdoelstellingen vanuit het natuurbeheerplan voor Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is daar direct aan gekoppeld. In 2018 is er een concept bestemmingsplan opgesteld, waarvoor nu een actualisatieslag gedaan moet worden, waarbij in het bestemmingsplan de natuur en de recreatiemiddelen en overige functies een goede regeling krijgen en zo mogelijk worden gemaakt. 

Beeldkwaliteitsplan

Het bestaande concept beeldkwaliteitplan (ook van 2018) geeft een goed beeld van de gewenste kwaliteit voor de recreatiemiddelen. Het moet echter uitgebreid worden met ruimtelijke voorwaarden voor de daarbij horende bebouwing, steigers, vlonders én de openbare ruimten.

Inrichtingsplan voor de rietkraag

Het voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied moet behaald worden door een inrichtingsplan voor de rietkraag. Hiervoor is door de Coöperatie Gastvrije Randmeren een projectleider ingehuurd om dit plan tot stand te brengen en de maatregelen tot uitvoering te brengen. De processen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan hebben raakvlakken hiermee en moeten dan ook op elkaar afgestemd worden. Dit onderdeel van het project wordt in nauw overleg met de gemeentelijk projectleider opgepakt omdat het directe gevolgen heeft voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden in de natuur.

Bekijk het volledige plan op ruimtelijkeplannen.nl