Randmeerkust

Uitgangssituatie Randmeerkust

Voor een strook grond langs de Randmeerkust is binnen de gemeente Elburg een bestemmingsplan van 1980 geldend. Dit bestemmingsplan is achterhaald, omdat in het gebied in de afgelopen decennia vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die juridisch-planologisch niet geborgd zijn. In de volgende afbeelding staat het gebied aangegeven waar het om gaat.

Globale begrenzing van het bestemmingsplangebied

Randmeerkust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1980’ kent vooral de bestemming “Landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevol gebied met agrarisch gebruik”. Feitelijk is echter naast natuur en agrarisch gebruik ook sprake van recreatief gebruik in de vorm van ‘recreatielandjes’ (vooral geclusterde graslandjes met recreatiemiddelen als caravan en chalet) en insteken door het riet met en zonder aanlegsteigers en beschoeiingen.
De recreatielandjes, insteken en aanlegsteigers liggen deels in het door het rijk -naar aanleiding van Europese wetgeving- aangewezen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Hiervoor geldt een natuurbeheersplan, waarin natuurdoelstellingen voor dit gebied zijn opgenomen, onder andere in relatie tot het rietbeheer voor de beschermde soorten roerdomp en grote karekiet.  

Nieuw bestemmingsplan

Er is een noodzaak om een goede juridische regeling voor het gebied vast te stellen. Vaker dan voorheen komt namelijk de vraag van eigenaren van de recreatiemiddelen om deze te vernieuwen. Op dit moment zijn de recreatiemiddelen feitelijk strijdig met het geldende bestemmingsplan. De raad heeft echter uitgesproken de recreatiemiddelen die onder het overgangsrecht vallen in een nieuw bestemmingsplan te willen legaliseren. Ook de koppeling met de instandhoudingsdoelstellingen vanuit het natuurbeheerplan voor Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is daar direct aan gekoppeld. In 2023 is er een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, waarbij de natuur en de recreatiemiddelen en overige functies een goede regeling krijgen en zo mogelijk worden gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan en geeft een goed beeld van de gewenste kwaliteit voor de recreatiemiddelen. In het beeldkwaliteitsplan zijn daarvoor ruimtelijke voorwaarden voor bijvoorbeeld bijgebouwen, steiger, vlonders én de openbare ruimten beschreven.
De op het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen worden verwerkt en waar noodzakelijk wordt het ontwerp bestemmingsplan aangepast. De gemeenteraad zal hier uiteindelijk over vergaderen en het bestemmingsplan vaststellen.

Bekijk het volledige plan op ruimtelijkeplannen.nl