Subsidieregeling Winterfonds

Maatschappelijke-, sport- en culturele organisaties en het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in de problemen zijn gekomen door de sterk gestegen energieprijzen, kunnen bij de gemeente Elburg een bijdrage aanvragen uit het Winterfonds.

De provincie Gelderland stelt € 112.625 voor de gemeente Elburg beschikbaar om deze groep te helpen met de gestegen energiekosten. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn.

Afgelopen voorjaar kon al een bijdrage worden aangevraagd voor de hogere energiekosten in de periode oktober t/m december 2022 in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Omdat de energiekosten ook in het afgelopen voorjaar nog hoog waren, is de subsidieregeling verlengd. U kunt nu opnieuw een bijdrage aanvragen, voor de hogere energiekosten in de periode oktober 2022 t/m juni 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2021/2022.

De bijdrage is maximaal € 5.000 per organisatie. Als u al eerder een bijdrage heeft gehad voor oktober t/m december 2022 kunt u een aanvraag doen voor de maanden januari t/m juni 2023. De totale maximale subsidie is € 5.000.

U kunt uw aanvraag indienen t/m 30 november 2023 via het formulier ‘Aanvraag Winterfonds’. Aanvragen kan met EHerkenning of met DigiD.

Aanvraagformulier Winterfonds

Nadat u uw aanvraag hebt verzonden kunt u deze volgen via uw persoonlijk 'Mijn Elburg'. Hiervoor dient u aan het eind van het formulier toestemming te geven. Kijk op de pagina Mijn Elburg voor een uitgebreide uitleg.

Voorwaarden

Een organisatie of bedrijf die gebruik wil maken van een uitkering uit het Winterfonds moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een maatschappelijke organisatie (een stichting of vereniging of andere instelling zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doen nastreven) of de organisatie valt onder het midden- en kleinbedrijf (maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én; een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen).
 • ZZP’ers en eenmansbedrijven hebben een eigen energierekening op naam van het bedrijf en dit bedrijf mag niet gevestigd zijn op hun thuisadres.
 • De organisatie is geen filiaal van een landelijke keten.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie maakt gebruik van een gebouw in de gemeente Elburg.
 • De organisatie heeft een eigen energierekening voor het gebouw waar de activiteiten worden uitgevoerd(op naam van de betreffende (rechts)persoon bij de KvK ingeschreven organisatie).
 • De organisatie had in 2022 (of een gedeelte daarvan) een variabel energiecontract (organisaties met nog een vast contract hebben minder last van de hogere energieprijzen).
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor maximaal de extra kosten die zijn gemaakt door een hogere energierekening in 2022-2023. Hiervoor moet bij de aanvraag worden aangegeven wat de meerkosten zijn van de energielasten in de periode van oktober 2022 tot en met juni 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2021-2022.
 • De organisatie moet verklaren dat zij redelijkerwijs alle mogelijke inspanningen hebben verricht om het energiegebruik te verlagen.
 • Het totale bedrag dat de gemeente uitkeert bedraagt maximaal €112.625.
 • Per aanvrager wordt niet meer uitgekeerd dan de meerkosten van de energielasten in de periode oktober 2022 tot en met juni 2023 ten opzichte van de energielasten in de periode oktober 2021 tot en met juni 2022, met een maximum van € 5.000. 
 • Bij overschrijding van het budget vanwege het aantal aanvragen of vanwege het totaalbedrag dat wordt aangevraagd is het bedrag dat wordt uitgekeerd het totaalbudget van 112.625 gedeeld door het totaal aantal aanvragen.
 • De aanvraag moet digitaal ingediend worden vóór 30 november 2023. Aanvragen die zijn ingediend buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag moet volledig en naar waarheid ingevuld zijn en alle gevraagde bijlagen moeten zijn toegevoegd.

Aanvraag

U moet de volgende bijlagen toevoegen:

 • Een overzicht van de meerkosten van de energielasten in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 juni 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2021/2022. Dit is tevens het maximale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden.
 • Een kopie van het (variabel) energiecontract van de aanvrager dat geldt voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 juni 2023.
 • Een kopie van een energienota’s betaald in de periodes van:
  • 1 oktober 2021 tot en met 30 juni 2022 en 
  • 1 oktober 2022 tot en met 30 juni 2023.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 1 jaar. Voor het MKB geldt nog dat daarop het aantal werknemers is vermeld en het vestigingsadres (dit hoeft geen gewaarmerkt uittreksel te zijn).
 • Voor het MKB geldt nog als extra voorwaarde dat er een volledige de-minimisverklaring is bijgevoegd.

Termijn

Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag.