Onderzoeksresultaten sociaal domein

In de zomer van 2022 heeft de gemeente Elburg een tussenevaluatie uitgevoerd binnen het sociaal domein. Het doel van deze evaluatie is het vaststellen hoe de jaren 2020 en 2021 zijn ervaren en welke onderdelen in 2022 en 2023 extra aandacht vragen. De resultaten worden ook meegenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027.

In en naar het sociaal domein wordt vaker onderzoek gedaan. Dat levert kennis op waarmee we de dienstverlening kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk dat kennis uit onderzoek wordt vertaald naar de praktijk. De tussenevaluatie is uitgevoerd in de vorm van een bijeenkomst met samenwerkingspartners en een uitvraag bij inwoners via een digitale vragenlijst.

Resultaten

Moventem heeft in opdracht van de gemeente Elburg een onderzoek over het sociaal beleid van de gemeente uitgevoerd onder de leden van Elburg Spreekt. De panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 17 augustus en 4 september 2022. In totaal hebben 299 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Hiervan zijn 258 lid van het panel en hebben 41 respondenten de vragenlijst via een open link ingevuld.

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de beoordeling niet gericht is op de uitvoering van het beleidsplan en de kwaliteit van de samenwerkingspartners. Veel respondenten zijn niet op de hoogte van het beleidsplan, het aanbod en de uitvoering. Het lijkt erop dat 30% van de respondenten een andere invulling geeft aan het begrip sociaal domein dan dat de gemeente en de samenwerkingspartners beogen.

Uit het onderzoek komen positieve punten en verbeterpunten naar voren. De hoge bereidheid tot hulp aan buren is een van de positieve uitkomsten uit het onderzoek. Driekwart van de respondenten is bereid om inwoners uit de omgeving te helpen als zij hulp nodig hebben. Ruim een derde neemt initiatief als er iets georganiseerd moet worden in de buurt.

Naast dat mensen terecht kunnen bij de gemeente voor vragen, geven de respondenten aan dat Stichting WIEL de meest bekende organisatie is op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën. Daarna komt het Sociaal Financieel Trefpunt met 37% en ruim de helft geeft aan het Centrum voor Jeugd en Gezin Elburg (CJG) te kennen.

Verbeterpunten

De respondenten zijn wisselend tevreden over de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Volgens de ondervraagden werkt de gemeente over het algemeen redelijk goed samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven. Maar betrekt de gemeente de inwoners soms laat bij de processen. In dezelfde lijn is er ook verbetering mogelijk bij de samenwerking tussen inwoners en de gemeente. Hierbij gaat het onder andere om ruimte geven aan plannen van inwoners, plannen aanmoedigen, inwoners zo snel mogelijk betrekken en het aannemen van een bescheiden en enthousiasmerende rol zodat inwoners zelf dingen op kunnen pakken.

Uit de beantwoording blijkt dat een groot deel van de negatieve beoordeling een gevolg is van:

  • Een andere associatie bij de uitvoering van het beleidsplan Sociaal Domein.
  • Het aanbod en de uitvoering onvoldoende bekend zijn.
  • Niet gericht is op de kwaliteit van de ondersteuning, maar zich richt op houding en communicatie van de gemeente.

Conclusie

De resultaten uit het onderzoek worden geanalyseerd en gebruikt om op de gevraagde onderwerpen een doorontwikkeling en verbetering te maken. Zowel voor het huidige beleidsplan Sociaal Domein als in de ontwikkeling van nieuw beleid. Dat doen wij samen met inwoners en samenwerkingspartners.

Bekijk de Factsheet Sociaal Beleid