Wijkcomite De Pal/Oostendorp

Het wijkcomité is opgericht direct na de wijkcontactavond van 24 januari 2007.

Zij vertegenwoordigt de bewoners van de wijk naar de gemeente en is dan ook het aanspreekpunt en klankbord in de wijk, zowel voor bewoners als voor de gemeente. Het wijkcomité kan onder eigen verantwoordelijkheid de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven voor zaken, die het woon- en/of leefmilieu van de wijk aangaan. Het wijkcomité wordt bijgestaan door een wijkcontactambtenaar en de wijkagent.

Het wijkcomité bestaat uit inwoners van de wijk en zij wonen zoveel mogelijk gespreid over de gehele wijk, zodat er op die manier al een behoorlijke “oog- en oorfunctie” is over de hele wijk. Naast de algemene verantwoordelijkheid voor de hele wijk hebben de leden een specifieke verantwoordelijkheid voor een deeltaak in adviesgroepen.

De samenstelling en verdeling van taken binnen het wijkcomité is als volgt:

Leden wijkcomite

Naam

Adres

Telefoon

Functie

E-mail

Ans Bultman

Boterbloem 10

683830

Lid

ansbultman@live.nl

Gerard van der Laan Lange Wijden 64 682068 Verkeer

Gvdlaan42@hotmail.com 

Jeannette Ridder

Het Straatje 21

680008

Lid

jeannette@vandorpcdp.nl 

Johan van den Pol Weidevogellaan 63 06-12241761

Verkeer
Facebook

johan.francis.vanden.pol@upcmail.nl

Mieke Both Pinksterbloem 30 06-24947554 Lid miekeboth@gmail.com
Elze Hofman Kruidenlaan 2 0525-684606 Lid hansenelzehofman@kpnmail.nl
Els Bouw Weidevogellaan 18 06-33915205 Lid elsbouw@gmail.com

Vergaderingen

Het wijkcomité vergadert zo ongeveer eens in de 6 weken. Deze vergadering beginnen om 20.00 uur. Voorafgaand aan deze vergadering is er voor inwoners van de wijk van 19.15 – 19.45 uur de mogelijkheid om nog niet bij het wijkcomité bekende zaken of nieuwe ontwikkelingen in lopende zaken aan de orde te stellen. U kunt hiervoor ook het volgende emailadres gebruiken: paloost@gmail.com. Minimaal eenmaal per jaar wordt er een wijkcontactavond georganiseerd voor alle inwoners van de wijk. In deze bijeenkomst worden voor de wijk relevante thema’s behandeld en is er de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen.

Nieuwsbrieven

Door het wijkcomité worden minimaal 2 nieuwsbrieven per jaar uitgegeven en huis-aan-huis in de wijk verspreid. In deze nieuwsbrieven legt het wijkcomité een stuk verantwoording af m.b.t. besproken en/of afgehandelde zaken en wordt er informatie verschaft.

U kunt ons ook volgen op Facebook

Uitgelicht