Mutatieformulier TONK

De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in de woonkosten, voor mensen die vanwege de coronamaatregelen een inkomstenterugval hebben. 
Ontvangt u een TONK uitkering van de gemeente Elburg en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen doorgeven aan de gemeente. We hebben deze informatie nodig om uw recht op TONK uitkering en de hoogte daarvan vast te stellen. 

Let op: als u (ook) een andere uitkering ontvangt van de gemeente, dient u dit aan te geven in dit formulier

MUTATIEFORMULIER TONK 

De gemeente controleert of het bedrag wat u aan TONK uitkering ontvangt nog juist is, of naar aanleiding van de wijzigingen moet worden aangepast. Ontvangen wij het formulier te laat? Of heeft u verkeerde informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de TONK die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

Aanvraag

Zorg dat u wijzigingen in uw situatie op tijd doorgeeft via het mutatieformulier TONK. Twijfelt u of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Mail uw vraag naar tonk@elburg.nl of neem dan contact op met het Sociaal Trefpunt.

Doorgeven

Twijfelt u of u een verandering moet doorgeven? Mail uw vraag dan naar tonk@elburg.nl dan kijken we met u mee.

Dit zijn voorbeelden van wijzigingen die u via het mutatieformulier TONK moet doorgeven:

 • Uw inkomen (I) en/of netto bedrijfsresultaat is hoger of lager dan u bij uw aanvraag TONK heeft opgegeven.
 • Uw woonlasten (huur/hypotheek/energie/Vitens) zijn meer of minder geworden.
 • U gaat samenwonen of uw woont niet meer samen. Want hoe u woont en met wie is belangrijk voor uw recht op TONK.
 • U gaat verhuizen.
 • U wilt langer dan 4 weken op vakantie naar het buitenland.
 • U gaat studeren of u gaat aan het werk.
 • Uw werk stopt.
 • Wijziging van IBAN, email adres of telefoonnummer.
 • Overige wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw TONK uitkering.

(I) = Wat telt als inkomsten van u (en uw partner)? 
De volgende zaken worden als inkomsten beschouwd:

 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering 
 • Inkomsten uit (onder)verhuur, partneralimentatie en kinderalimentatie 
 • Overige inkomsten
 • Netto-bedrijfsresultaat uit uw bedrijf of zelfstandig beroep. Dit berekent u als volgt:

Werkzaamheden die u in een maand verricht, moeten aan die maand worden toegerekend, ook al worden ze later betaald. Dus wanneer de factuur van werkzaamheden die u in maart hebt verricht in april wordt betaald. Dan horen deze inkomsten bij maart en niet bij april. 

Dus: De inkomsten van het werk dat u in maart hebt gedaan, horen bij maart. Ook al krijgt u pas betaald in april of mei. NB: Zelfs als u na het einde van de TONK regeling de betaling voor werkzaamheden in maart ontvangt, geldt dat dit achteraf moet worden toegerekend aan maart (en geldt de inlichtingenplicht, dus u moet dit doorgeven aan de gemeente). De producten die u in maart hebt verkocht, zijn inkomsten in maart, ook al zijn ze in een andere maand betaald.

Tabel Tonk