Subsidie jeugdsport

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdsport kunnen subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor lichamelijke- en persoonlijkheidsvorming en amateursport in club- en verenigingsverband.

De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Deze hebben geen winstoogmerk. U vraagt de subsidie voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of u een bijdrage kunt krijgen. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Let op

Per jaar is er een vast budget voor de subsidie.