Voorstel voor bezuinigingen sociaal domein

Op 19 mei heeft het college van B&W het besluit genomen om een pakket van bezuinigingsmaatregelen voor te leggen aan de gemeenteraad. De maatregelen hebben betrekking op de ondersteuning binnen het sociaal domein. De gemeenteraad neemt op 29 juni een besluit over de voorgestelde maatregelen.

Wethouder Willem Krooneman: “Doordat het rijk structureel te weinig geld beschikbaar stelt, gecombineerd met een toenemende vraag naar jeugdhulp, maakt dat we in Elburg jaarlijks een tekort van € 1,2 miljoen hebben voor de jeugdzorg. Het voorstel is nu om een deel van het tekort te financieren vanuit de algemene middelen en het overige deel binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt blijft dat er kwalitatief goede ondersteuning wordt geboden, binnen de financiële kaders die er zijn.”

Directe bezuinigingen

Het pakket van bezuinigingsmaatregelen is grotendeels tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente en haar samenwerkingspartners. Hierin is het advies van de Adviesraad sociaal domein meegenomen. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op directe bezuinigingen waaronder verlaging van het tarief informele zorg, de vervoersvergoedingen jeugd en de subsidie aan stichting Wiel. Daarnaast worden er duidelijke afspraken met zorgaanbieders gemaakt over hoe zij kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden binnen het beschikbare budget. Bij het opstellen van de bezuinigingsmaatregelen zijn er mogelijkheden gevonden om meer te normaliseren en de kracht van de samenleving te versterken. Deze veranderingen en de bijhorende implementatie moeten eind 2024 gerealiseerd zijn.

In juni bespreekt de gemeenteraad het pakket aan bezuinigingen in drie achtereenvolgende vergaderingen. Allereerst op 15 juni, dan vindt het gesprek met de inwoners plaats. Dan volgt op 22 juni het gesprek met de wethouder, waarna op 29 juni de raad een besluit neemt. Het voorstel valt in te zien via www.elburg.nl.