Tijdelijke vergunning huisvesting arbeidsmigranten Berkenweg

Het college van B&W heeft ingestemd met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten voor de periode van 1 jaar op het adres Berkenweg 13. Volgens wethouder Lyda Sneevliet is het college niet over één nacht ijs gegaan: “Oorspronkelijk ging het om een aanvraag voor permanente huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarop hebben we overlegd met de aanvrager en verzocht om een vergunning voor tijdelijke huisvesting aan te vragen. Dit heeft de aanvrager gedaan en daarom verlenen wij nu eerst voor een periode van een jaar een vergunning, met de mogelijkheid om deze eenmalig met zes maanden te verlengen.”

De vergunning is nu verleend op grond van het beleid Vitale Vakantieparken. Wethouder Lyda Sneevliet geeft aan dat het de bedoeling is om voor een structurele oplossing te zorgen: “We konden de aangevraagde vergunning zo niet verlenen. Er was onder meer verzocht om het wijzigen van de bestemming recreatieverblijf naar de bestemming wonen. Aan de andere kant hebben omwonenden een handhavingsverzoek gedaan, wijzend op de niet legale situatie. Daar moesten we als gemeente ook wat mee. We hopen dat we hiermee nu voldoende tijd hebben om met elkaar te komen tot een situatie waarover alle partijen tevreden zijn.”

Principeverzoek en doelgroepenbeleid

Anderhalf jaar geleden heeft het college ingestemd met een principeverzoek, dat voorzag in de permanente huisvesting van arbeidsmigranten en in de huisvesting van een klein aantal mensen met onbegrepen gedrag. Hierna bepaalde de raad dat eerst het doelgroepenbeleid vastgesteld moest worden. Dat is gebeurd en daaruit blijkt dat het huisvesten van beide doelgroepen onverenigbaar is. Het komend jaar onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om alsnog mee te werken aan de permanente huisvesting van arbeidsmigranten.

Naast de aanvraag voor permanente huisvesting is er ook een complexe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Die voorziet onder meer in het bouwen van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen, opnieuw het huisvesten van mensen met onbegrepen gedrag en het huisvesten van arbeidsmigranten. De procedure voor een dergelijke uitgebreide vergunning is anders dan voor ‘kruimelgevallen’. Zo gelden hiervoor andere beslistermijnen en dient de raad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit traject moet nog doorlopen worden.