Sluitende kadernota – geringe stijging belastingen

Het is een terugkerende traditie bij de gemeente Elburg: het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad een sluitende kadernota voor, met een geringe stijging van de gemeentebelastingen. Volgens wethouder Henk Wessel leidt dit tot een mooie vernieuwing: “In deze kadernota zien we het nodige nieuwe beleid, wat weer leidt tot kleinere en grotere investeringen en uitgaven. Daaronder vallen de verduurzaming van ons gemeentehuis, nieuwe sportvoorzieningen en een uitbreiding van de begraafplaats Oostelijke Rondweg.” De gemeenteraad bespreekt de kadernota in de vergadering van 12 juli.

Digitaal

Inwoners en medewerkers van de gemeente maken steeds meer gebruik van allerlei digitale toepassingen. Wethouder Henk Wessel: “Een veilige verbinding en een veilige opslag van de informatie hebben hoge prioriteit. We zullen er een tandje bij moeten zetten en ontkomen niet aan extra structurele investeringen. Daarnaast zien we dat we tijdelijk extra medewerkers nodig hebben opdat belangrijke softwarepakketten, onder andere bij belastingen en burgerzaken, goed blijven draaien.”

Nieuwe sportvoorzieningen en arbeidsparticipatie

In de komende planperiode (2022-2025) worden twee kunstgrasvelden vervangen, voor € 900.000. In verband met het realiseren van een turnfaciliteit bij SSS wordt rekening gehouden met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.
De arbeidsparticipatie, het zorgen voor werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, verloopt steeds minder vanzelfsprekend. “Daarom is het goed om aan te haken bij de expertise van de arbeidsmarktregio van Zwolle,” aldus wethouder Henk Wessel.

Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg

Op de huidige begraafplaats Oostelijke Rondweg is nog ruimte om te begraven tot eind 2028. Het is de bedoeling om aan de noordkant uit te breiden. Het nieuwe terrein wordt opgehoogd en daarna heeft de grond een aantal jaren nodig om voldoende in te klinken. De voorbereidingen starten in 2024 en dan komt de uitbreiding voor 2028 gereed. De gemeente gaat uit van een investering van € 815.000.

Betaalachterstanden, ecologisch bermbeheer, leefbaarheid

Het snel signaleren van betaalachterstanden voorkomt het ontstaan van schulden. Hiervoor zijn huisbezoeken noodzakelijk. Jaarlijks stelt de gemeente hiervoor € 25.500 beschikbaar.
Voor het ecologisch bermbeheer wordt € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld. Hiermee kan de biodiversiteit worden vergroot (waaronder die van de insecten) en dat komt weer ten goede bij de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups (door het stimuleren van natuurlijke vijanden).
Verder blijft de gemeente ook in de komende periode investeren in de openbare ruimte (openbaar groen, wegen, verhardingen, riolering, etc.).

Bekijk de volledige kadernota.