Nieuwbouwproject Hokseberg ’t Harde

De bouw van de volgende grote nieuwbouwwijk op ’t Harde is een stap dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ’t Harde – Hokseberg. Initiatiefnemer Prins Bouw wil de nieuwbouwlocatie Hokseberg fasegewijs ontwikkelen tot een hoogwaardig woonzorggebied. Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan - op korte termijn - voor 6 weken ter inzage. Digitaal staat het plan op ruimtelijkeplannen.nl, ook is het mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis. Men kan in de periode van 6 weken zowel mondeling als schriftelijk een reactie geven in de vorm van een zienswijze.

Volgens wethouder Lyda Sneevliet speelt dit woon- en zorgprogramma goed in op de behoefte van verschillende doelgroepen: “De definitieve invulling van het woningbouwprogramma gebeurt op basis van de woonwensen van potentiële bewoners van de wijk. Op deze wijze kan flexibel ingespeeld worden op de behoefte en de marktomstandigheden. Wel willen we een betaalbare wijk en vandaar het uitgangspunt dat 40% van de reguliere woningen moet bestaan uit het sociale en betaalbare huur- en koopsegment.”

Verplaatsing intramurale zorg Mariposa

Een groot deel van het nieuw te bouwen woonzorgcentrum wordt ingevuld door de verplaatsing van bestaande intramurale zorgplekken van de huidige locatie Mariposa. Habion (de eigenaar van het gebouw) en WZU Veluwe willen de huidige locatie van Mariposa weer gaan gebruiken, maar dan voor een andere vorm van wonen met zorg, namelijk kleinschalige appartementen waar thuiszorg geleverd kan worden.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op fase 1 van de woningbouwontwikkeling en maakt de bouw mogelijk van een woonzorgcentrum met 60 intramurale zorgplekken en 73 reguliere woningen, waarvan 22 appartementen. De maximale bouwmogelijkheden in het gebied zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan, maar de definitieve stedenbouwkundige invulling ligt nu nog niet vast. Voor meer informatie over de Hokseberg, zie www.wonenopdehokseberg.nl.