Meerjarenbegroting in evenwicht

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad opnieuw een begroting aan waarvan uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Samenvattend stelt wethouder Henk Wessel vast: “De financiën zijn op orde, de gemeentelijke lasten blijven laag, zeker ten opzichte van andere gemeenten en er is financiële ruimte om investeringen te doen. Echter, de komende jaren zullen een herverdeling van het gemeentefonds en bezuinigingen uit Den Haag niet zonder gevolgen zijn.” De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van maandag 9 november 2020.

Het is in de gemeente Elburg een goede traditie om een begroting zonder tekorten aan de raad voor te leggen. Toch heeft wethouder Henk Wessel de nodige zorgen: “Allereerst zal de Corona-crisis ook voor onze gemeente in de nabije toekomst financiële gevolgen kennen. Verder zien we toch enkele financiële uitdagingen: het beheersbaar maken van de kosten in de jeugdzorg en een toename van de Wmo-uitgaven. Eind juni heeft de raad hiervoor een pakket aan maatregelen vastgesteld. Het doel is om binnen vier jaar de kosten beheersbaar te maken, passend binnen de beschikbare budgetten. Daar tegenover staat dat de rijksinkomsten vanaf 2022 hoogst onzeker zijn. De voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds pakt voor plattelandsgemeenten slecht uit. Daarnaast zullen de extra rijksuitgaven als gevolg van de Corona-crisis ook hun weerslag hebben op de rijksinkomsten van de gemeenten.”

Investeringen

Ook in het komend jaar vinden er opvallende investeringen plaats. Zo wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren en werkt hierin samen met de omliggende gemeenten en de provincie. De renovatie van de openbare ruimte in Oostendorp is opgepakt.

“Het is belangrijk om door te gaan met investeringen, of zelfs geplande investeringen naar voren te halen zoals het verduurzamen van onze gebouwen, de uitbreiding van het parkeerterrein begraafplaats Bovenweg, het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties, het renoveren van woonwijken, de aanleg van fietspaden, etc. Zo houden we de werkgelegenheid en de bestedingen op peil. En dat zorgt weer voor nieuwe inkomsten,” aldus wethouder Henk Wessel.

Diftar

Een andere in het oog springende investering betreft de realisatie van -in samenwerking met de gemeente Oldebroek- een nieuw grondstoffenstation op bedrijventerrein Broeklanden. Dit grondstoffenstation zorgt ervoor -in combinatie met de invoering van Diftar- dat de kostenstijging voor het afval beperkt blijft. Wethouder Henk Wessel: “We krijgen een steeds hogere milieuheffing van het Rijk over de hoeveelheid ongescheiden restafval die inwoners aanbieden. Daardoor stijgen de kosten van de afvalverwerking. Daarnaast dalen de opbrengsten van grondstoffen zoals papier, textiel en glas. Zonder grondstoffenstation en Diftar vindt er een forse stijging van de kosten plaats. Inmiddels hebben al meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten dit systeem ingevoerd. Samen lukt het om de toename van de kosten te beperken en de hoeveelheid restafval te verminderen.” Voor meer informatie, zie de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024.