Extra telecommast voor betere dekking Elburg-Vesting e.o.

Het is een bekend probleem: in de Vesting en directe omgeving hebben veel telefoons (lees: providers) matig tot slecht bereik. KPN wil daar graag verbetering in aanbrengen en heeft een vergunning aangevraagd voor de plaatsing van een extra telecommast. De gemeente wil hieraan meewerken en heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

In de afgelopen jaren is – in overleg met onder anderen omwonenden – intensief gezocht naar een geschikte locatie. Uiteindelijk bleek de locatie net ten zuiden van camping Veluwestrandbad (t.h.v. Flevoweg 7) het meest geschikt.

Locatie zendmast

Waarom deze locatie?

Binnen de mogelijkheden van het gemeentelijk antennebeleid heeft KPN gezocht naar geschikte plekken voor de mast. Veel locaties zijn afgevallen, bijvoorbeeld omdat die binnen het beschermd stadsgezicht vallen. Ook mag een zendmast niet te dicht bij woningen staan. Hoewel er binnen de een straal van 200 meter van de gekozen locatie een woning staat, heeft de gemeente om de volgende redenen toch voor deze plek gekozen:

  1. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen gezondheidsrisico’s optreden. De stralingswaarden blijven ruimschoots onder de zogenaamde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.
  2. Het landschap wordt niet aangetast als de mast dicht tegen de omheining (begroeiing) van het Veluwestrandbad komt te staan.
  3. Andere geschikte locaties niet binnen het beschermd stadsgezicht passen.
  4. Provincie Gelderland heeft ingestemd met deze locatie.

Zowel de provincie als de welstandscommissie heeft aangegeven dat de gemeente bij de inrichting van het gebied rekening moet houden met het karakter van het omliggende gebied. Dat betekent dat we de zendmastinstallatie (inclusief hekwerk, e.d.) met behulp van materiaalkeuze en beplanting zoveel mogelijk inpassen in het landschap.

Wanneer wordt de mast geplaatst?

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Reageren

Vindt u dat uw belang niet of onvoldoende in de besluitvorming is meegenomen dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Dit doet u door voor 24 juli 2020 een brief te sturen naar het college van B en W, Postbus 70 8080 AB Elburg.