Elburg heeft financiën op orde

Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt deze nota in de vergadering van 6 juli. De uitkomsten van deze bespreking worden definitief vastgelegd in de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 die de raad later in november vaststelt. Later dit jaar maakt de Rijksoverheid bekend welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de gemeentefinanciën. Ook volgt nog een herverdeling van het gemeentefonds. Het is de verwachting dat deze ontwikkelingen een negatieve uitwerking hebben op de volgende begroting.

Betaalbaar

Wethouder Henk Wessel is blij dat de geraamde inkomsten en uitgaven nu met elkaar in evenwicht zijn, terwijl de gemeentelijk lasten zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing laag blijven. Voor een gemiddeld gezin zullen volgend jaar deze kosten rond de € 15,- euro toenemen.

Doordat het rijk structureel (€ 1,3 miljoen) te weinig geld beschikbaar stelt voor de jeugdzorg en er ook sprake is van een toename van de vraag naar specialistische jeugdhulp kampt de gemeente met een forst tekort op dit onderdeel. De raad zal de komende tijd moeten besluiten op welke wijze ook op dit domein de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden.

Herverdeling gemeentefonds – nadeel kleine gemeenten

Overigens ziet wethouder Wessel meer donkere wolken uit Den Haag deze kant op drijven. Er is een forse herverdeling van het gemeentefonds op komst die nadelig zal uitpakken voor de plattelandsgemeenten doordat de grote steden een groter deel van de koek zullen ontvangen.

Ook de coronacrisis brengt grote financiële gevolgen met zich mee. Zo ontvangt de gemeente minder opbrengsten uit de lokale belastingen. De extra uitgaven die nu gedaan worden in verband met corona zullen zeker worden gevolgd door extra bezuinigingen uit Den Haag.

Investeringen

“Juist nu is het belangrijk om door te gaan met investeringen, of zelfs geplande investeringen naar voren te halen zoals het verduurzamen van onze gebouwen, uitbreiding parkeerplaats begraafplaats Bovenweg, ontwikkelen van nieuwe woonlocaties, renoveren woonwijken, etc. Binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving biedt dit mogelijkheden voor onze lokale bedrijven.”

Samenvattend stelt wethouder Wessel vast: “De financiën zijn op orde, de gemeentelijke lasten blijven laag en er is financiële ruimte om een miljoen te besteden aan het bestrijden van de coronacrisis. Echter, de komende jaren zullen een herverdeling van het gemeentefonds en bezuinigingen uit Den Haag niet zonder gevolgen zijn.”