Onderwijsaanbod

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft uw kind een ontwikkelingsachterstand (of een risico daarop)? Dan kan het in aanmerking komen voor de voor- en vroegschoolse educatie op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om achterstanden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe eerder uw kind ondersteuning ontvangt, hoe beter dat voor zijn of haar ontwikkeling is. Het VVE-programma sluit aan bij de lesprogramma’s op de basisscholen, zodat de overgang naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk verloopt. Het consultatiebureau (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin) regelt de verwijzing voor de voor- en vroegschoolse educatie.

Basisonderwijs

In de gemeente Elburg zijn in totaal 14 basisscholen gehuisvest. De scholen zijn als volgt over de kernen verdeeld:

Verdeling scholen

Elburg

’t Harde

Doornspijk

Gereformeerd

 

1

 

Hervormd

 

 

2

Katholiek

1

1

 

Neutraal

1

 

 

Openbaar

1

1

 

Protestants christelijk

4

1

1

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Elburg zijn twee scholen voor voortgezet onderwijs. Een protestants christelijke en een openbare school.

Passend onderwijs

Het passend onderwijs houdt in dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Voorheen werden kinderen met een bijzondere ondersteuningsvraag in een andere leeromgeving geplaatst. Nu komt die leeromgeving naar hen toe. Gemeenten werken daarom nauw samen om voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, de zorg in en om school op elkaar af te stemmen.

De doelstelling van de gemeente Elburg voor passend onderwijs is dat alle leerlingen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen, het zogenaamde ‘thuisnabij onderwijs’. De Ambelt, een school voor speciaal onderwijs (o.a. gevestigd in Nunspeet), is de samenwerking aangegaan met het Nuborgh College Oostenlicht om een nevenvestiging in Elburg op te richten. Hierdoor is een breder onderwijsaanbod gerealiseerd in onze gemeente.

Aanmelding

U moet uw kind minimaal tien weken voorafgaand aan een nieuw schooljaar aanmelden bij de school van uw keuze. De school onderzoekt samen met u welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven of met hulp van anderen. Is dit niet mogelijk? Dan helpt de school u bij het vinden van een plek op een andere reguliere- of speciale school, die de begeleiding wel kan bieden.

Ontwikkelingsplan voor uw kind

Als uw kind is toegelaten, stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat welke extra begeleiding uw kind krijgt, welk eindniveau uw kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg nodig is. Bent u het niet eens met het ontwikkelingsperspectief? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Lost dat niets op, dan kunt u hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.