22-11-2021 Inwonersavond Omgevingsplan Doornspijk

Op 18 oktober jl. hebben inwoners van Doornspijk in De Deel informatie gekregen over het omgevingsplan. Het gesprek hierover startte al in 2018. Ook toen zaten we met zijn allen in De Deel. Het doel in 2018 was om na te denken over de toekomst van het dorp. Dit heeft de visiekaart opgeleverd. Hierover hebben we via de gemeentepagina teruggekoppeld. Begin 2021 stelde de gemeenteraad de visiekaart vast.

Nota van uitgangspunten

De visiekaart vormt de basis voor een nieuwe juridische regeling. Die regeling staat straks in het nieuwe omgevingsplan voor de gemeente Elburg. Als tussenstap, om te komen van de visiekaart naar de regeling, zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze staan in de Nota van uitgangspunten omgevingsplan Doornspijk. Op 18 oktober brachten we het dorp hiervan op de hoogte.

Inhoud van de avond

De avond in De Deel startte met een welkomstwoordje van wethouder Lyda Sneevliet. Het doel van de avond om iedereen mee te nemen in hoe de visiekaart juridische handen en voeten krijgt. Foekje Ankersmit (projectleider omgevingsplan) gaf een presentatie over de stand van zaken.
Na de presentatie legden we vijf stellingen voor. De aanwezigen gaven daarbij hun mening en aandachtspunten. De stellingen hadden vooral tot doel om te achterhalen hoe strikt we zaken in het omgevingsplan gaan regelen. De meningen per stelling waren verschillend, het ging van eensgezindheid tot uiteenlopende reacties.
De presentatie en de resultaten van de stellingen zijn te vinden op www.elburg.nl/omgevingsplan. Ze staan in de pagina “Nota van uitgangspunten omgevingsplan” onder Gebied 1: Doornspijk.

Aan het eind van de avond stelden verschillende inwoners vragen over de Zuiderzeestraatweg. Vooral de verkeersveiligheid was een aandachtspunt. We hebben uitgelegd dat de provincie Gelderland hierover gaat. Kort hierna besprak ons college dit onderwerp tijdens een werkbezoek bij Gedeputeerde Staten. De reactie van het dorp is hierin meegenomen.

We gaan verder

De resultaten van de avond gaan mee in het vervolg: de afronding van de nota van uitgangspunten. We verwachten in het voorjaar van 2022 een eerste concept voor Doornspijk gereed te hebben. We houden u op de hoogte!