Deelgebied 2 - Weerens

Hoofdkoers

Behoud en herstel als open, groen landschap met zichtrelaties tussen vesting en ommeland.

Vaste waarden

Onderstaande vaste waarden vormen de huidige kernkwaliteiten voor dit deelgebied en dienen bij elke ontwikkeling behouden te blijven.

 • Open, groen landschap met zichtrelaties tussen vesting en omgeving
 • Zicht vanaf het Neerlandsbergje over het Veluwemeer
 • Eenzijdige, historische linten. Hoger gelegen, groen ingepast en met uitzicht over het open landschap
 • Historische theekoepels
 • Open, groen vizier tussen de historische linten met zichtrelaties tussen vesting en omgeving: de Tippe van Arend van Liep
 • Dijk als herkenbare groene lijn in het landschap
 • Historische tuinencomplex
 • Brede gang als historische lijn element waarlangs Elburg is ontstaan

waardenkaart deelgebied 2

Ruimtelijke uitgangspunten

Ruimtelijke uitgangspunten deelgebied 2Onderstaande ruimtelijke uitgangspunten zijn leidend voor alle ontwikkeling binnen dit deelgebied.

 • Het gebied kent een open, groen en landschappelijk karakter, er is geen ruimte voor 'rode' ontwikkelingen.
 • Behoud van het open, groene vizier tussen de historische, eenzijdig bebouwde linten Bagijnedijkje en Nunspeterweg met zicht op de vesting en ommeland. De ontwikkeling bij de Wildebras wordt als een incident gezien, er is geen ruimte voor verdere uitbreiding.
 • Behoud/versterk heldere grenzen tussen bebouwd gebied en het landschap.
 • Behoud van de theekoepels en binnen de cultuurhistorische waarde passende ontwikkelruimte geven om deze ook naar de toekomst toe in stand te kunnen houden.
 • Behoud/versterk het vergezicht vanaf de vesting en specifiek het Neerlandsbergje over het Veluwemeer en het zicht vanaf de omgeving op de vesting.
 • Behoud/versterk de dijk als herkendbare groene lijn in het landschap en vergroot de recreatieve en ecologische betekenis.
 • De ijsbaan wordt als incident gezien in het verder open en natuurlijke landschap. Geen ruimte voor ontwikkeling op de ijsbaan die de openheid en het groene karakter aantast.
 • Indien de huidige functie van de Wildebras of de IJsbaan komt te vervallen is er geen nieuwe ontwikkeling mogelijk, maar wordt het gebied weer vrijgespeeld als onderdeel van het open landschap.