De uitgangspunten voor de nieuwe gebiedsvisie

De visie is de nieuwe handleiding voor wat we willen en kunnen doen om de Vesting. En wat juist niet! Die uitgangspunten zijn hieronder uitgewerkt. De eerste twee uitgangspunten (koesteren van de waarden en behoud door ontwikkeling) gelden voor het hele beschermd stadsgezicht. Het gebied is opgesplitst in vier deelgebieden. Per deelgebied zijn er andere accenten en is er een andere vertaling van de waarden.

Koesteren van de aanwezige waarden - Trots!

 • Vestingstad Elburg heeft een zeer hoge cultuurhistorische waarde
 • Het landschap om de vestingstad en de zichtrelaties tussen de vesting en haar omgeving dragen hier in grote mate
 • Er is van oorsprong een nauwe verbinding tussen stad en ommeland
 • De open/landschappelijke ligging is uniek in vergelijking met andere vestingsteden
 • Het nog open landschap wordt door de bewoners/gebruikers erg gewaardeerd
 • Draagt sterk bij aan (economisch)vestigingsklimaat.

Behoud door ontwikkeling

 • Het gebied staat onder druk en vraagt om een helder kader
 • Ontwikkeling is nodig om het beschermd stadsgezicht zijn waarde ook in de toekomst te kunnen behouden
 • De verschillende deelgebieden binnen het beschermd stadsgezicht bieden andere mogelijkheden en vragen om een ander beschermingsregime
 • Elke ontwikkeling moet passen binnen de cultuurhistorische/landschappelijke kwaliteit en tot meerwaarde leiden
 • Van oudsher is er een sterke functionele/economische relatie tussen de vesting en het ommeland, met name m.b.t. voedselvoorziening en recreatie. Dit biedt aanknopingspunten voor passende functies.

Zichten koesterenNaast de eerste twee algemeen geldende uitgangspunten hebben we zes criteria die we op de deelgebieden toepassen. Bekijk de zes criteria hieronder:

Zichten koesteren

Het beschermd stadsgezicht is in de eerste plaats een beeldbescherming. Om zo de vesting goed tot haar recht te laten komen. Daarom zijn zichtlijnen in deze visie zo belangrijk. Sommige zichtlijnen zijn zo goed als verdwenen. Daar nemen we afscheid van. Andere koesteren we juist. Uniek voor Nederland is de zichtlijn vanuit de Vesting over de Mheen helemaal tot aan Kampen. Maar liefst een afstand van 15 km.

Grenzen verhelderenGrenzen verhelderen

Met duidelijke grenzen willen we de open landschappen en de zichtlijnen behouden. Duidelijke grenzen, daar ga je niet overheen. Een hele duidelijke grens is bijvoorbeeld de Paterijstraat. Waar ontwikkelingen mogelijk zijn, realiseren we nieuwe heldere grenzen.

Intensiveren-ontlastenIntensiveren - ontlasten

Het gehele beschermd stadsgezicht splitsten we in vier delen. Sommige gebieden willen we zoveel mogelijk behouden en open houden. Die gebieden willen we geen ontwikkeling, we willen ontlasten. In andere gebieden gaan we juist wel ontwikkelen. We intensiveren het gebruik. Bijvoorbeeld voor wonen, sport, parkeren. 

Verscheiden en meervoudig ruimtegebruikVerscheiden en meervoudig ruimtegebruik

We streven naar meerdere gebruiksvormen in één gebied. Zo gaan we efficiënt met de ruimte om. Er zijn ook verbanden tussen verschillende gebieden. De weidegebieden waren er voor de boeren in de stad. De tuinencomplexen voor recreatie door de stadsbewoners. Die functionele/economische verbanden zetten we door naar de toekomst toe.

(Bio)diversiteit in landschap(Bio)diversiteit in landschap

Karakteristiek voor Elburg is de ligging op een kruispunt aan landschappen. Het veenweidelandschap aan de noordzijde, het kampenlandschap met de landgoederenzone overgaand in de bossen van de Veluwe en het Veluwemeer aan de zuid-oostzijde. Binnen deze landschappen streven we naar diversiteit aan groen en naar meer biodiversiteit.

Verbindingen makenVerbindingen maken

Naast landschappelijke verbindingen gaat dit over verkeer. Het gaat over nieuwe wegen en fiets/wandelroutes. Het netwerk ligt er grotendeels al. Ontbrekende schakels worden aangevuld.

 

De uitgangspunten per deelgebied