Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Wat is welstand?

Welstand gaat over de architectonische inpassing (dus de aanblik) van de gebouwen in de omgeving. Het gaat bijvoorbeeld over de vorm van een woning en het gevelmateriaal van een bedrijf. In de welstandsnota staat wat waar geldt. Dit noemen we het welstandsbeleid of de welstandskaders. De welstandscriteria (voorwaarden) geven dit verder vorm. Een voorbeeld van een criterium is dat in een gebied alleen zwarte dakpannen mogen. Bij plannen om te (ver)bouwen toetsen we deze plannen aan die criteria. Zo bepalen we of een plan klopt met de welstandsnota. 

De welstandsnota

Het welstandsbeleid van Elburg staat in de Welstandsnota Elburg van 2013. In het beleid maken we verschil tussen de volgende niveaus van bescherming:

  • Welstandsniveau I. Dit zijn gebieden met een beschermde of monumentale status. Het gebied van de vesting en de schootsvelden hoort hier bijvoorbeeld bij, maar ook landgoed Klarenbeek. De toetsing bij (ver)bouwplannen is in deze gebieden streng. 
  • Welstandsgebied II. In deze gebieden is een toetsing aan welstand belangrijk. De eisen zijn minder streng dan bij welstandsniveau I. Niveau II geldt bijvoorbeeld voor de grotere woonbuurten in de gemeente. 
  • Welstandsvrij gebied. Dit zijn gebieden waar een welstandstoets bij het bouwen niet nodig is. Het bouwen tast de kwaliteit van de omgeving niet echt aan. Voorbeelden van welstandsvrije gebieden zijn grote delen van het buitengebied en de meeste bedrijventerreinen in de gemeente.

Binnen de gebieden met welstandsniveau I en II gelden voor ieder gebied beleidskaders en criteria. Deze zijn voor (ver)bouwplannen goed om te bekijken. Zo weet u wat wij qua architectonische inpassing belangrijk vinden in een omgeving. De welstandscommissie toetst dit en geeft hierop uiteindelijk wel of niet een akkoord. De welstandscommissie is de commissie die adviseert of een bouwwerk mooi is en past bij de omgeving.

U heeft een (ver)bouwplan, en dan?

Kijk dan verder op onze site over het indienen hiervan! Hier staat hoe u uw plan kunt inleveren bij onze gemeente. Ook staat er of u mogelijk een vergunning nodig heeft. 
Wilt u vooraf bekijken welk welstandsniveau (en dus criteria) voor u geldt? Bekijk dan de welstandsnota.

Meer vragen?

Onze contactgegevens staan onderaan deze site. Hier staat ook hoe u een afspraak kunt maken voor meer uitleg.