Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken (zoals aanbouwen, bijgebouwen, dakkappellen, zonnecollectoren, erf- en perceel afscheidingen) vergunningvrij. Dit zijn regels van de rijksoverheid. Zie voor meer informatie: vergunningvrij bouwen en verbouwen. Ook als u geen vergunning nodig hebt, moet u uw bouwwerk technisch goed bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Voor het uiterlijk van het bouwwerk heeft de gemeente een welstandsnota.

Advies

Op de website van het Omgevingsloket kunt u de vergunningcheck doen. U krijgt dan een advies of u een vergunning moet aanvragen of niet. Ook kunt u telefonisch of (met afspraak) aan de balie op het gemeentekantoor uw vragen stellen over vergunningvrij bouwen. Medewerkers van de balie lichten de landelijke regels graag toe. De regelgeving rondom vergunningvrij bouwen is te ingewikkeld om op deze manieren een goed oordeel te kunnen vellen. Daarom kunt u aan de vergunningcheck of het advies van de baliemedewerker geen rechten ontlenen.

Voorwaarden

Het ontwerpen van gebouwen en verbouwingen en voldoen aan alle wet- en regelgeving is niet eenvoudig. Wij adviseren u dan ook een deskundige in de arm te nemen, zoals een architect of bouwkundig adviseur. Als u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig hebt toetst de gemeente de aanvraag op de volgende onderdelen:

Voorschriften van het bestemmingsplan

U kunt zelf de voorschriften uit het bestemmingsplan inzien. De meeste informatie over het bestemmingsplan is daar beschikbaar. Als voor uw perceel de informatie niet beschikbaar is, kunt u contact opnemen met de gemeente via omgevingsvergunning@elburg.nl

Welstandsnota

De welstandscommissie beoordeelt uw aanvraag op welstandaspecten. Informatie over het gemeentelijk welstandsbeleid vindt u in de interactieve welstandsnota. Voor kleine bouwwerken, zoals dakkapellen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen e.d. gelden heldere sneltoetscriteria. Zie hiervoor de aparte informatie hieronder bij de veel voorkomende bouwwerken.

Technische en constructieve eisen van het Bouwbesluit

Elk bouwwerk moet voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit (website van de Rijksoverheid). Dit betreft o.a. voorschriften voor constructies, brandveiligheid, isolatie, ventilatie, daglicht, etc. Als aanvrager bent u hier verantwoordelijk voor, de gemeente controleert hierop.

Daarnaast kunnen ook andere omgevingsaspecten van belang zijn zoals parkeren, bodemonderzoeken, archeologie, geluid, natura2000, ecologisch onderzoek t.b.v. ontheffing natuurbescherming van de provincie Gelderland (beschermde dier,- en plantensoorten), toestemmingen of vergunningen van het waterschap Vallei en Veluwe.

U dient rekening te houden met de, in het plangebied, aanwezige (beschermde) plant,- en diersoorten. Kijk voor meer informatie onder “Wet Natuurbescherming''

Om deze aspecten te kunnen toetsen moet u alle benodigde gegevens aanleveren. Onder het kopje “Aanvragen” kunt u zien welke gegevens dat zijn. Het ontwerpen van gebouwen en verbouwingen en voldoen aan alle wet- en regelgeving is niet eenvoudig. Wij adviseren u dan ook een deskundige in de arm te nemen, zoals een architect of bouwkundig adviseur.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Aanpak

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u één of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

  • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
  • de bestemming van de ruimten en gebouwen
  • de lengte- en dwarsdoorsneden
  • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
  • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
  • een tekening van hoe het er nu uit ziet
  • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
  • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet verder aangepast kunnen worden ('alleen lezen' of 'read only').

Concept aanvraag/vooroverleg

Als u wilt weten of uw bouwplan haalbaar is, kunt u een concept aanvraag indienen. Wij toetsen deze dan aan de regels van het bestemmingsplan en aan welstandseisen. We laten u dan weten of uw bouwplan haalbaar is. Om te mogen bouwen moet u daarna nog wel een officiële aanvraag indienen. Aan een concept aanvraag voor vooroverleg zijn kosten verbonden. Als u daarna voor het definitieve plan een omgevingsvergunning aanvraagt worden de kosten voor het vooroverleg verrekend met de legeskosten voor de omgevingsvergunning.

Het voordeel van een concept aanvraag is dat u nog geen geheel technisch uitgewerkt plan hoeft aan te leveren. Wel is het nodig dat u de vereiste stukken indient. Daarmee kunnen wij de haalbaarheid toetsen. Zie hiervoor het kopje “Aanvragen”.

Een concept aanvraag doet u online via het Omgevingsloket. Op de eerste pagina geeft u aan dat het een concept aanvraag is. U vult alle gegevens in en klikt op ‘indienen’. Gebruik bij het indienen niet de knop ‘openstellen voor bevoegd gezag’.

Het kan zijn dat u alleen informatie wilt over de welstandsregels. Die kunt u bekijken op de interactieve welstandsnota. Heeft u na het lezen van die informatie nog vragen? Dien dan een concept aanvraag in.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Let op

Voor monumenten gelden andere regels die afhankelijk zijn van de specifieke situatie.