Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot betere dienstverlening aan bedrijven en burgers, minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures en voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het

Omgevingsloket Online voor particulieren

Omgevingsloket Online voor bedrijven

Het is bij het indienen van een aanvraag, voor alle onderdelen van de omgevingsvergunning, van belang om alle, juiste bijlagen toe te voegen. Uw zorgvuldigheid bij het indienen van een complete aanvraag, verkort de behandeltijd van uw aanvraag. Wij hoeven u immers niet om een aanvulling te vragen. Lees daarom goed de beschikbare informatie.
Het is belangrijk om te weten dat er rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van (beschermde) planten en dieren en dat inzichtelijk is wat het effect is van de uitvoering van uw plan op deze diersoorten. Voor meer informatie kijk bij: wet natuurbescherming

Het is goed om eerst na te gaan of u werkelijk een vergunning nodig heeft. Een aantal werkzaamheden, waaronder het bouwen van kleine bouwwerken is vergunningvrij. Soms is er voor werkzaamheden als het plaatsen van een reclamebord of vlag of een ontheffing voor gebruik juist wel een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket (met DigiD of eHerkenning) kunt u de vergunningcheck doen om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Voor welke verschillende activiteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten, per onderwerp kunt u bekijken wat hieronder valt door op de link te klikken:

  • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen, of renovaties (en reclame)
  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
  • Milieubelasting van uw bedrijf
  • Plaatsing tijdelijke voorwerpen op openbare weg

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Als u klaar bent met de werkzaamheden, kunt u worden gecontroleerd.

Meer informatie over de voorwaarden leest u bij Omgevingsloket online.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instelling. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.