Monument, aanwijzing

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. De gemeente kijkt naar:

 • de schoonheid
 • de betekenis voor de wetenschap
 • de cultuurhistorische waarde

Als de gemeente van plan is een gebouw of terrein als monument aan te wijzen, dan krijgen de eigenaar en belanghebbenden een bericht hierover. Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan schriftelijk door aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw zienswijze voor zij het monument definitief aanwijst. Kijk voor meer informatie bij 'Zienswijze'.

Voor gebouwen en terreinen op de gemeentelijke monumentenlijst gelden meer regels. Deze regels staan in de Monumentenwet. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Monument, vergunning'.

Voorwaarden

Onroerend

Om voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te komen moet het onroerende monument om één of andere reden een bijzondere cultuurhistorische (plaatselijke) waarde te hebben.

Roerende monumenten

Om een vaartuig op de gemeentelijke monumentenlijst te kunnen plaatsen, moet het vaartuig aan een aantal criteria voldoen, welke zijn omschreven in de beleidsregel ‘varende monumenten en waardevolle vaartuigen’. Het vaartuig kan in aanmerking komen voor de status van varend monument of waardevol vaartuig.

Een waardevol vaartuig is een vaartuig die niet in aanmerking komt voor de status van gemeentelijk monument, maar wel aan de volgende criteria voldoet:

 • het vaartuig versterkt het havenbeeld en karakter van de haven;
 • het vaartuig hoort, wat vormgeving, originaliteit en historie betreft, bij de geschiedenis van Elburg en heeft binding met hun verleden;
 • het vaartuig is geen hedendaagse kopie van een historisch schip.

Een vaartuig zal als varend monument worden aangewezen indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • het vaartuig is ouder dan 50 jaar;
 • het vaartuig heeft behoord tot de Elburger (vissers)vloot;
 • het vaartuig heeft Elburg aantoonbaar meerdere jaren als thuishaven gehad;
 • het vaartuig heeft op het moment van beoordeling van het verzoek Elburg als thuishaven;
 • het vaartuig bezit waardevolle en relevante historische en constructieve elementen.

Aanvraag

Bij de gemeente kunt u de monumentenlijst opvragen.