Publicatie: Vaststelling Zoekzones landschappelijke versterking en groene wiggen

De raad van de gemeente Elburg heeft op 18 april 2011 het gebiedsplan zoekzones landschappelijke versterking en groene wiggen vastgesteld. Dit gebiedsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de balie van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Het gebiedsplan is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.elburg/nl/Wonen,Wijken,Milieu/geldende visies en ruimtelijke plannen.

Het gebiedsplan heeft betrekking op het deel van het buitengebied gelegen ten oosten van de Zuiderzeestraatweg West en Oost en ten noordoosten van de kern Elburg en de daar geplande woon- en werkgebieden. Het gebiedsplan geeft een uitwerking van de zoekzones landschappelijke versterking en de groene wiggen, zoals deze in de provinciale structuurvisie zijn opgenomen. Het gebiedsplan vormt een visie voor de langere termijn en dient als toetsingskader voor landschappelijke en/of ruimtelijke planinitiatieven van particulieren, overheid of andere instellingen. Tevens is het een ruimtelijk kader voor nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en stedelijke ontwikkelingen, zoals wonen en werken.