Inspraak ontwerp Zoekzones landschappelijke versterking en groene wiggen

Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend, dat met ingang van woensdag 19 januari 2011 gedurende 6 weken het ontwerp van het gebiedsplan zoekzones landschappelijke versterking en groene wiggen ter inzage ligt voor inspraak.

Plangebied

Het gebiedsplan heeft betrekking op het deel van het buitengebied gelegen ten oosten van de Zuiderstraatweg West en Oost en ten noordoosten van de kern Elburg en de daar de geplande woon- en werkgebieden. Het gebiedsplan geeft een uitwerking van de zoekzones landschappelijke versterking en de groene wiggen, zoals deze in de provinciale structuurvisie zijn opgenomen.

Zoekzones landschappelijke versterking

De zoekzones landschappelijke versterking betreffen gebieden waar vrij veel bebouwing aanwezig is en liggen langs de Oostendorperstraatweg, aan beide zijden van de buurtschap Hoge Enk (globaal tussen Huisdijk, Oude Harderwijkerweg, Goorweg en Schiksweg) en het gebied tussen de woonkernen ’t Harde en Doornspijk, dat globaal wordt omsloten door de omgevingen van de Bovenweg, de Burgemeester Frieswijkweg en de Koeweg. Het gebiedsplan geeft aan waar en op welke wijze het landschap verder kan worden versterkt, waar nieuwe landgoederen of nieuwe erven kunnen worden ontwikkeld en in welke zones incidenteel en op beperkte schaal woningen kunnen worden gebouwd mits dit ook in financiele zin bijdraagt aan de landschappelijke versterking (zgn rood voor groen ontwikkelingen). Hiervoor zijn spelregels opgesteld.

Groene wiggen

De groene wiggen zijn overgangsgebieden tussen woonkernen en tussen het hoger gelegen Veluwebosgebied en het lager gelegen agrarisch randmerengebied. In deze groene wiggen wordt naast de primaire functie landbouw, het behoud en de versterking van landschap en natuur voorgestaan. Het doel is het realiseren van een landschappelijke en ecologische inrichting, waarbij ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden tegen gegaan en ontstening wordt gestimuleerd. Tevens worden indicatieve locaties of zoekgebieden voor nieuwe landgoederen en zones voor de ontwikkeling van nieuw bos in beeld gebracht.

Lange termijn visie

Het gebiedsplan vormt een visie voor de langere termijn en dient als toetsingskader voor landschappelijke en/of ruimtelijke planinitiatieven van particulieren, overheid of andere instellingen. Tevens is het een ruimtelijk kader voor nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en stedelijke ontwikkelingen, zoals wonen en werken. Deze visie krijgt een uitwerking in het nog vast te stellen landschapsontwikkelingsplan (LOP). Tevens vindt er een afstemming plaats met het landschapsbeleid in de nieuwe structuurvisie, waaraan thans wordt gewerkt.

Klankbordgroep

Het gebiedsplan is in samenwerking met een klankbordgroep voorbereid. In deze klankbordgroep hebben ondermeer landschappelijke instanties, gebiedsbewoners, LTO, waterschap, provincie en rijk mede gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Het gebiedsplan heeft een intergemeentelijk karakter en bevat ook een deel van het buitengebied van de gemeente Oldebroek. Dit deel van het gebiedsplan behoort tot de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Oldebroek. Door de nauwe samenwerking tussen beide gemeenten is een integraal gebiedsplan tot stand gekomen voor de bovenlokale landschappelijke structuur.

Inspraak

Het ontwerp-gebiedsplan ligt gedurende de hiervoor genoemde termijn voor een ieder in het gemeentekantoor (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling), Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Elburg/Oostendorp ter inzage. Het ontwerpplan kan gedurende de genoemde termijn ook worden geraadpleegd via de gemeentelijke website (www.elburg.nl; bekendmakingen; ruimtelijke ontwikkeling; ruimtelijke plannen/visies). Tegen betaling zijn kopieën van de stukken verkrijgbaar.

Tijdens de inspraaktermijn kunnen belanghebbenden en ingezetenen van de gemeente naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerp gebiedsplan. De schriftelijke reactie dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Elburg, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Mondelinge reacties kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingstijden aan de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van het gemeentekantoor te Elburg. Indien men buiten de openingstijden (tijdens de kantooruren) een mondelinge reactie wil geven, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0525-688651.