Vastgestelde beheersverordening - meerdere locaties

Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad van Elburg in de raadsvergadering van 27 mei 2013 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Beheersverordening Elburg 2013 – Meerdere locaties’. Deze verordening bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting. Zij geven de bestaande planologische situatie weer.

De beheersverordening heeft betrekking op de volgende plangebieden:

  • De Rehoboth-locatie aan de Arent toe Boecoplaan in Oostendorp;
  • Vossenakker-Noord aan de oostzijde van Oostendorp, ten noorden van de VMBO-school en ten zuiden van de begraafplaats;
  • Doornspijk-Zuid, voor het gebied globaal omsloten door de percelen Zuiderzeestraatweg West 101 en 111 en de Lageweg te Doornspijk;
  • Hokseberg aan de noordwestzijde van ’t Harde, voor een deel van het gebied globaal omsloten door de Stadsweg en de Hokseberg;
  • De locatie Eperweg 83 in ’t Harde.

De beheersverordening en het raadsbesluit liggen met ingang van 5 juni 2013 in het gemeentekantoor, afdeling ruimtelijke ontwikkeling, voor een ieder ter inzage. De beheersverordening kan ook worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl, onder: Wonen, Wijken, Milieu; Geldende visies en ruimtelijke plannen.

Op de landelijke website kan de beheersverordening worden geraadpleegd onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0230.BHVMeerLocaties-VST1

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Het is niet mogelijk om beroep dan wel bezwaar aan te tekenen tegen de beheersverordening.

De beheersverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van het besluit, met ingang van 5 juni 2013.