Bekendmaking lijst categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist (Wabo)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 november 2011 besloten de lijst met categorieën vast te stellen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald, dat het college van burgemeester en wethouders aan een aanvraag omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan alleen medewerking kan verlenen als de gemeenteraad een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” heeft afgegeven. De gemeenteraad kan hiervan afzien door een lijst van categorieën van gevallen aan te wijzen. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning binnen de reikwijdte van deze lijst valt, hoeft er door het college van burgemeester en wethouders geen verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad aangevraagd te worden.

Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Hiertegen kan geen bezwaar dan wel beroep worden ingesteld. Het besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis aan de Zuiderzeestraatweg Oost 19 in Elburg, bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.