Principeverzoek

Voor aanvragen die niet in het bestemmingsplan passen maar wel politiek of ruimtelijk wenselijk zijn, kan door het wijzigen van het bestemmingsplan toch medewerking worden verleend. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan is een Goede Ruimtelijke Onderbouwing nodig, deze bestaat uit een toelichting waarom een bepaalde ontwikkeling mogelijk is, onderbouwd met onderzoeken.

De tijd en kosten die hiervoor nodig zijn kunnen aardig oplopen. Voordat deze kosten gemaakt worden kan in een vroeg stadium de haalbaarheid getoetst worden door een principeverzoek. Doel hiervan is om een (globaal) plan op onderdelen te laten toetsen op de ruimtelijke en politieke haalbaarheid. Voordeel is dat u tegen relatief lage kosten en tijd weet of en hoe het initiatief mogelijk is. De behandeling van het principeverzoek bestaat uit een ambtelijke toetsing en een bestuurlijk besluit of er wel of geen medewerking wordt verleend.

Aanvraag principeverzoek

Kosten

 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedraagt € 672,20.
 • Wanneer de omgevingsdienst een milieuadvies moet uitbrengen om een oordeel te kunnen geven op het principeverzoek dan wordt het bedrag verhoogd met € 713,10.

(tarieven 2021)

Aanvraag

U dient een principeverzoek in door het formulier in  te vullen. Er wordt in het formulier gevraagd om onderstaande bijlagen mee te sturen. 

Bestaande situatie:

 • Overzichtstekening (schaal 1:500 of 1:1000) met daarop de bebouwing in relatie tot de directe omgeving.
 • Wanneer gebouwd wordt binnen een stedelijk of een eigen erf, moet de bestaande situatie goed in beeld worden gebracht. Bebouwing, verhardingen, omgeving, functies. Bij agrarische percelen kan dit dus ook om sleufsilo's, voedersilo's en andere agrarische functies gaan.
 • Foto's van de (te slopen) bebouwing.

Nieuwe situatie:

 • Overzichtstekening (schaal 1:500 of 1:1000) met daarop bebouwing i.r.t. directe omgeving.
 • Situering van de gebouwen inclusief bijgebouwen en oppervlaktes.
 • Verkeers- en ontsluitingsroutes met parkeeroplossingen en aantallen.
 • Sfeerbeelden, referenties, impressies en materiaal gebruik.
 • Overige relevante documentatie.
 • Een participatieverslag.