Bestemmingsplan wijzigen

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Bestemmingsplannen in procedure

Als een bestemmingsplan wordt opgesteld of gewijzigd, wordt daarvoor een procedure gevolgd. Hierbij wordt het bestemmingsplan een aantal keer ter inzage gelegd. Hierop kan gereageerd worden. Dit kan schriftelijk, mondeling of via e-mail. Deze bestemmingsplannen in procedure kunt u online bekijken of inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen. Een bestemmingsplan in procedure kan zijn: een voorontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbestemmingsplan of een vastgesteld bestemmingsplan. Een vastgesteld bestemmingsplan is nog niet in werking getreden, omdat er nog beroep ingesteld kan worden.

Heeft u een initiatief waarvan u twijfelt of deze binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan past, dien deze dan in bij de intaketafel. Daar wordt uw initiatief aan een eerste check onderworpen. Vervolgens wordt bepaald of de gemeente (onder voorwaarden) mee kan werken en hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Kosten

Voor het afwijken of wijzigen van een bestemmingsplan worden kosten in rekening gebracht. Houd hier rekening mee.