Haven- en kadegelden

Het haven- en kadegeld is verschuldigd door degene die als schipper, reder of eigenaar van het vaartuig optreedt of een vaartuig heeft gecharterd. Ook degene die als vertegenwoordiger optreedt kan belastingplichtig zijn.

Het haven- en kadegeld wordt geheven voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde wateren, die in eigendom zijn bij de gemeente (de gemeentelijke haven) en de bijbehorende werken en inrichtingen (kade, sanitaire gebouwen etc.).

Heeft u vragen over de belastingen, dan kunt u ze stellen via onderstaande button.

Vraag over belastingen

Kosten

Het haven- en kadegeld wordt berekend naar de tarieven zoals deze opgenomen zijn in de tarieventabel behorend bij de belastingsverordening haven- en kadegelden.

Bezwaar indienen

Als u het met de aanslag haven- en kadegelden niet eens bent kunt u hiertegen bezwaar indienen. Bezwaren tegen de aanslag moeten binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend bij de heffingsambtenaar van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat daarmee automatisch uitstel van betaling wordt verleend.

U kunt een kopie van uw aanslag gemeentelijke belastingen aanvragen bij de gemeente.

Uitgelicht