Verbranden snoeihout

Het is in de gemeente Elburg verboden om afvalstoffen te verbranden. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer en in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Elburg. Het verbod is ingesteld om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is echter mogelijk om op dit verbod een ontheffing aan te vragen voor het verbranden van snoeihout dat vrijkomt bij ziektebestrijding, onderhoud en instandhouding van waardevolle cultuurlandschappen als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Zie de voorwaarden.

Aanvraag verbranden snoeihout

Voorwaarden

  • het verbranden mag alleen plaatsvinden in het buitengebied;
  • het snoeihout moet afkomstig zijn uit het buitengebied;
  • afgewogen moet worden of er hoogwaardiger verwerkingsmethoden mogelijk zijn.

Bij het afwegen of hoogwaardig verwerkingsmethoden mogelijk zijn dan stoken, moet worden nagegaan of het materiaal niet kan worden afgevoerd, versnipperd en hergebruikt of gecomposteerd. Het doel van deze afweging is om te kiezen voor maatregelen die het milieu zoveel mogelijk beschermen.
Vóór het stoken wordt de stookplaats door de milieuambtenaar geïnspecteerd. Hij bepaalt uiteindelijk of de ontheffing verleend kan worden.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uitgelicht