Participatie voor ondernemers bij complexe plannen

Participatieplan bij complexe plannen

1. Omschrijving van uw plan

Het participatieplan begint met een omschrijving van uw plan.

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse geeft aan wat er allemaal in het gebied speelt. Welke ontwikkelingen zijn van invloed op uw plan. Past de ontwikkeling bij de eigenheid van het gebied? Dit speelt bij grote initiatieven.

Gebiedsafbakening3. Gebiedsafbakening

De gebiedsafbakening beschrijft in welk gebied uw plan ligt. Een plattegrond is vaak duidelijk. Daarnaast geeft de gebiedsafbakening aan op welk gebied uw plan invloed heeft. Dit is vaak een groter gebied. Zo heeft de bouw van meerdere huizen of de uitbreiding van een veestal invloed op het naastgelegen gebied. Denk daarbij aan uitzicht, verkeer, geur, geluid, etc. De gebiedsafbakening bepaalt welke kring van mensen u betrekt bij de participatie.

4. De betrokkenen en belanghebbenden

Uit stap 3 volgt wie direct betrokken is bij uw project en wie belangen heeft. Dat zijn niet alleen inwoners, maar ook organisaties. Denk aan natuur- en milieuorganisaties maar ook brandweer, waterschap en anderen. Met hun kennis kunnen zij bijdragen aan de kwaliteit van het project. In deze stap denkt u dus na wie u betrekt, en wanneer.

5. Wie doet wat, onderlinge verwachtingen

U bent verantwoordelijk voor de inwonerparticipatie. Bij plannen met grote maatschappelijke aandacht zullen wij betrokken willen zijn. Bijvoorbeeld als toehoorder bij een inwonerbijeenkomst. Wij kunnen met u meedenken. U maakt hier met ons afspraken over.

6. Hoeveel ruimte geeft u de mensen

U bepaalt op welk niveau de direct betrokkenen en de belanghebbenden meedenken en meedoen. De drie niveaus zijn informeren, raadplegen en adviseren. In het verslag wordt een gemotiveerde keuze gemaakt. Daarbij zal er vaak een verschil zijn in de direct betrokkenen (zoals de buren) en de inwoners die op grotere afstand staan van uw plan.

Informeren: U houdt alle betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte van het verloop van het project. Er is geen ruimte voor beïnvloeding. Relevant voor elk omgevingsproces.
Raadplegen: U bent in contact met alle belanghebbenden. De meest betrokken partijen delen hun standpunt. U maakt hierin keuzes en deelt deze. Veel gebruikt bij omgevingsvergunningen.
Adviseren: De meest betrokken partijen vormen een adviesgroep. Zij geven advies in een open gesprek. U maakt keuzes over de invulling en uitvoering van het plan. Bijvoorbeeld via een expertmeeting of door een raad van wijzen in te stellen.

7. Wat doet u met de resultaten

Belangrijk onderdeel van de inwonerparticipatie is wat u doet met de inbreng. Uiteindelijk beslist u hoe uw plan eruit komt te zien. U moet wel laten zien wat u met de inbreng van de omgeving gedaan heeft. Wat u heeft aangepast in uw plan, of wat u niet heeft meegenomen. En waarom niet. De motivering is cruciaal.

Niet iedereen hoeft het met uw plan eens te zijn. Door het gesprek met de omgeving kan er wel begrip en daarmee acceptatie ontstaan bij de mensen in de omgeving.

8. De werkvormen

Een goede inwonerparticipatie richt zich op de belangrijkste doelgroepen die belang hebben bij het gebied. De doelgroepen zijn in stap 3 en 4 in beeld gebracht. Nu gaat het erom die mensen daadwerkelijk te bereiken. Verschillende soorten mensen willen op verschillende manieren worden benaderd. In de tabel staan per participatieniveau voorbeelden hoe de initiatiefnemer mensen kan bereiken. Dat kan zowel in fysieke bijeenkomsten als via digitale hulpmiddelen.
Daarnaast is de tijdsduur van belang. Participatie kost tijd. Ervaring leert dat de opbrengst het grootst is als mensen 8 weken de tijd krijgen om inbreng te leveren.

Tabel De werkvormen

9. Terugkoppeling

Tot slot de terugkoppeling. Aan het eind van het participatietraject stelt u iedereen op de hoogte van de inbreng en wat u met de resultaten doet. Dit is de afsluiting van het proces. Een belangrijk moment. Met de terugkoppeling laat u zien dat u serieus naar de mensen in uw omgeving geluisterd hebt.