Participatie voor ondernemers

Wij doen het samenParticipatiebeleid

1. Inwonerparticipatie

Bespreek uw plannen met de directe omgeving. Het bedrijf naast u, de buren, bij grotere plannen misschien wel de hele straat. Eigenlijk met iedereen die iets merkt van uw plannen. Dat zijn naast de buren ook de mensen die zicht hebben op uw plan of mensen die gevolgen ondervinden door bijvoorbeeld extra geluid of extra verkeer.

Hoe meer gevolgen uw plan heeft op de omgeving, hoe meer wij van u verwachten als het gaat om de inwonerparticipatie die u organiseert. Overleg daarom met ons. Wat u afspreekt en hoe u uw omgeving betrekt, legt u vast in een participatieplan. Daarin staat:

  • met wie u in gesprek gaat over het plan;
  • hoe u dat doet (persoonlijk langsgaan, brief, gesprek, website, etc.);
  • wat u met de inbreng gaat doen.

Met het participatieplan kunt u aan uw omgeving uitleggen wat ze van u kunnen verwachten.

Van de gesprekken en de inbreng van de omgeving maakt u een verslag. Hierin staat:

  • wie u heeft gesproken;
  • wat de wensen, inbreng van deze mensen was;
  • wat u met die inbreng heeft gedaan.

Het verslag geeft u aan de mensen uit uw omgeving. Zodat zij weten wat met hun inbreng is gedaan. En u gebruikt het bij de vergunningaanvraag.

Bekijk het Participatieplan bij complexe plannen.

2. De vergunningaanvraag

Als het participatieverslag klaar is, bespreekt u de resultaten met ons. Daarna voegt u het verslag toe bij de formele vergunningaanvraag. Bij de besluitvorming wegen wij de inbreng van de omgeving en uw reactie daarop, mee.

3. Als u geen inwonerparticipatie mogelijk maakt

Participatie is niet wettelijk verplicht. Maar het helpt u wel. Als u helemaal geen overleg met de omgeving organiseert, hebben wij een aantal mogelijkheden:

a. de gemeente vindt participatie niet nodig. Dan is er niets aan de hand;
b. de gemeente vraagt alsnog of u participatie wilt uitvoeren;
c. de gemeente voert de participatie zelf uit. Dit zal niet snel het geval zijn;
d. de gemeente verlengt de procedure voor de vergunningaanvraag met 6 weken en geeft een ontwerpvergunning af. De gemeente organiseert vervolgens een formele zienswijze procedure voordat een definitieve vergunning wordt afgegeven. Dat betekent dat de omgeving een zienswijze kan indienen bij de gemeente;
e. in bepaalde, complexe gevallen kan de gemeente de procedure met 26 weken verlengen.     

4. Soms verplichte participatie

In een aantal gevallen heeft de gemeenteraad participatie verplicht gesteld (raadsbesluit november 2021). Het gaat dan om complexe aanvragen, of initiatieven die een grote impact op de omgeving hebben, of waar veel weerstand van de omgeving wordt verwacht. In deze gevallen geven wij formeel goedkeuring aan het participatieplan.

In uw participatieverslag motiveert u de gemaakte keuzes in de vergunningaanvraag. De gebreken in het verslag nemen wij mee in onze afweging over de vergunningverlening. Als er geen verslag is, kunnen wij de vergunning weigeren.