Aanvraag principeverzoek

Informatie vooraf

Meesturen

U moet bij deze aanvraag een of meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlages voordat u de aanvraag invult op.

Bestaande situatie:

  • Overzichtstekening (schaal 1:500 of 1:1000) met daarop de bebouwing in relatie tot de directe omgeving.
  • Wanneer gebouwd wordt binnen een stedelijk of een eigen erf, moet de bestaande situatie goed in beeld worden gebracht. Bebouwing, verhardingen, omgeving, functies. Bij agrarische percelen kan dit dus ook om sleufsilo's, voedersilo's en andere agrarische functies gaan.
  • Foto's van de (te slopen) bebouwing.

Nieuwe situatie:

  • Overzichtstekening (schaal 1:500 of 1:1000) met daarop bebouwing i.r.t. directe omgeving.
  • Situering van de gebouwen inclusief bijgebouwen en oppervlaktes.
  • Verkeers- en ontsluitingsroutes met parkeeroplossingen en aantallen.
  • Sfeerbeelden, referenties, impressies en materiaal gebruik.
  • Overige relevante documentatie.
  • Een participatieverslag.